PRZETARG NIEOGRANICZONY: Dowóz uczniów wraz z opiekunem ze szkół podstawowych z terenu Miasta Oświęcim na pływalnię i korty tenisowe w roku 2018

Znak: ZSiPM.271.11.2017

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na Dowóz uczniów wraz z opiekunem ze szkół podstawowych z terenu Miasta Oświęcim na pływalnię i korty tenisowe w roku 2018.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, załączona poniżej.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 15.12.2017 r. do godz. 10:30 w formie pisemnej, w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie nr 629045-N-2017

SIWZ – Dowóz uczniów na pływalnię i korty tenisowe w roku 2018

Zał. nr 1 i 2 do Siwz – dowóz uczniów na pływalnię i korty tenisowe w roku 2018

Zał. nr 1 i 2 do Siwz – wersja edytowalna

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2018

ZSiPM.271.10.2017

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2018.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, załączona poniżej.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 08.12.2017 r. do godz. 10:30 w formie pisemnej, w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 624367

SIWZ – Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w 2018 r.

Zał. nr 1 i 2 do Siwz – Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oswiecim do placówek oświatowych w r. 2018

Zał. nr 1 i 2 do Siwz – wersja edytowalna

Zapraszamy do udziału w regionalnym konkursie plastycznym „Uzależnienia niszczą marzenia”

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym

Województwa Małopolskiego

 

Zapraszamy do udziału

w regionalnym konkursie plastycznym

„Uzależnienia niszczą marzenia”

 

Zapraszamy uczniów klas V-VII szkół podstawowych oraz gimnazjalistów z terenu Powiatów: Wadowice, Oświęcim, Myślenice i Sucha Beskidzka w województwie małopolskim do wykonania prac plastycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii, HIV/AIDS oraz palenia tytoniu.

Na prace czekamy do 30 października 2017 w biurze Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnoprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  po 1 listopada 2017.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody, a ich prace plastyczne zostaną wykorzystane w projektach kalendarzy na rok 2018. Wszystkie szkoły i placówki, które wezmą udział w  konkursie otrzymają podziękowania i kalendarze. Szczegóły w regulaminie konkursu oraz na stronie internetowej www.dacszanse.pl.

 

Kontakt z organizatorem konkursu:

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych

„Dać Szansę” w Wadowicach

XX-lecia 1, 34-100 Wadowice

 

telefon: (33) 873 18 87, 695-727-833

e mail: stowarzyszenie@dacszanse.pl

www.dacszanse.pl

 

 

Ogłoszenie o konkursie (PDF)

Regulamin (PDF)

Załącznik nr 1 do regulaminu (PDF)

Ogłoszenie o konkursie (ODT)

Regulamin (ODT)

Załącznik nr 1 do regulaminu (ODT)

Zmiana treści SIWZ i przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu na: Dowóz uczniów wraz z opiekunem ze szkół podstawowych z terenu Miasta Oświęcim na pływalnię i korty tenisowe w 2017 r. – II półrocze

Znak sprawy: ZSiPM.271.5.2017

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dowóz uczniów wraz z opiekunem ze szkół podstawowych z terenu Miasta Oświęcim na pływalnię i korty tenisowe w 2017 r. – II półrocze w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

W rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia ust. 2 pkt A) ppkt 1)

oraz

w rozdz. XIX Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych pkt A) ppkt 1)

otrzymują brzmienie:

“1)Przedmiotem zamówienia w części I jest dowóz uczniów wraz z opiekunem z następujących szkół:

– Zespół Szkół Nr 1 w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41,
– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12,
– Szkoła Podstawowa Nr 4 w Oświęcimiu, ul. Śniadeckiego 26,
– Szkoła Podstawowa Nr 5 w Oświęcimiu, ul. Kalicińskiego 5,
– Szkoła Podstawowa Nr 9 w Oświęcimiu, ul. Budowlanych 68,
– Szkoła Podstawowa Nr 11 w Oświęcimiu, ul Słowackiego 2A,
– Miejskie Gimnazjum Nr 2 w Oświęcimiu, ul. Olszewskiego 2A,
– Miejskie Gimnazjum Nr 4 w Oświęcimiu, ul. Wyzwolenia 3

na trasie: szkoła – lodowisko Oświęcim, ul. Chemików 4 – pływalnia Oświęcim, ul. Chemików 2 – szkoła”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert do dnia 24.08.2017 r. do godz. 10:30. W związku z powyższym:

1)w rozdz. XI Opis sposobu przygotowania ofert w pkcie 4 zapis o treści:

Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu,
ul. Królowej Jadwigi 12a,
32-600 Oświęcim

Oferta na

Dowóz uczniów wraz z opiekunem ze szkół podstawowych
z terenu Miasta Oświęcim na pływalnię i korty tenisowe w 2017 r. – II półrocze
Część ……………

Termin składania ofert do dnia 23 sierpnia 2017 r. do godz. 103o

otrzymuje brzmienie:

Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu,
ul. Królowej Jadwigi 12a,
32-600 Oświęcim

Oferta na

Dowóz uczniów wraz z opiekunem ze szkół podstawowych
z terenu Miasta Oświęcim na pływalnię i korty tenisowe w 2017 r. – II półrocze
Część ……………

Termin składania ofert do dnia 24 sierpnia 2017 r. do godz. 103o

2)w rozdz. XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

w ust. 1 ustala się nowy termin składania ofert, tj.: „oferta powinna zostać złożona nie później niż do dnia 24.08.2017 r. do godz. 1030”;

w ust. 2 ustala się nowy termin otwarcia ofert, tj.: „otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2017 r. o godz. 1100”.

Pozostałe zapisy specyfikacji nie ulegają zmianie.

 

ZAŁĄCZNIK:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Dowóz uczniów wraz z opiekunem ze szkół podstawowych z terenu Miasta Oświęcim na pływalnię i korty tenisowe w 2017 r. – II półrocze

Znak: ZSiPM.271.5.2017

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Zespołu Szkół Nr 1 w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na Dowóz uczniów wraz z opiekunem ze szkół podstawowych z terenu Miasta Oświęcim na pływalnię i korty tenisowe w roku 2017 – II półrocze.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, załączona poniżej.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 23.08.2017 r. do godz. 10:30 w formie pisemnej, w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 567884

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Zał. nr 1 i 2 do Siwz

Zał. nr 1 i 2 do Siwz – wersja edytowalna

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Zakup książek do bibliotek szkolnych w Oświęcimiu w ramach realizacji Priorytetu 3 “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Znak: ZSiPM.271.4.2017

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na Zakup książek do bibliotek szkolnych w Oświęcimiu w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, załączone poniżej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na jedną lub więcej części zamówienia).

Ofertę cenową, zgodnie z załączonym do Zaproszenia wzorem formularza ofertowego, można złożyć najpóźniej do dnia 09.08.2017 r. w formie pisemnej,
w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie, w kopercie z tytułem postępowania lub w formie elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@zsipm.eduoswiecim.pl (w formie skanu oryginalnego dokumentu z podpisem tradycyjnym upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy).

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup książek do bibliotek szkolnych w Oświęcimiu

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Wykaz książek – zał. od 2-4

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Dostawa i montaż pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby bloku kuchennego Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.271.1.2017

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na Dostawę i montaż pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby bloku kuchennego Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Oświęcimiu.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, załączone poniżej.

Ofertę cenową można złożyć najpóźniej do dnia 01.02.2017 r. do godz. 12.00 osobiście lub drogą pocztową, w kopercie z tytułem postępowania, w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12A, w sekretariacie lub w formie elektronicznej (skan wymaganych dokumentów, które zostały sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) na adres mailowy: ewelina.kosowska@zsipm.eduoswiecim.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie do złożenia oferty – dostawa pieca do MP-14

Załącznik nr 1 i 2 do Zaproszenia – wersja edytowalna