Informacja z otwarcia ofert w dniu 30.10.2018 r. – Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2019

Znak: ZSiPM.200.9.2018

Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.10.2018 r.

UWAGA! Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu zobowiązani są do złożenia, w terminie 3 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji, oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, tj. dot. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Dokument podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy należy przesłać na adres Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim. Wzór oświadczenia załączony poniżej.

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – wersja edytowalna

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Przetarg nieograniczony: przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2019

Znak: ZSiPM.200.9.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2019.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Część I zamówienia: Przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Oświęcimiu
Część II zamówienia: Przewóz jednego dziecka niepełnosprawnego (dziecko niedosłyszące) do Szkoły Podstawowej dla Dzieci Niesłyszących w Bielsku – Białej
Część III zamówienia: Przewóz dwojga dzieci niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Piaskach
Część IV zamówienia: Przewóz dwojga dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kozach

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, udostępniona poniżej wraz z załącznikami.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 29.10.2018 r. do godz. 10:30 w formie pisemnej, w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 636667-N-2018

SIWZ przewóz dzieci niepełnosprawnych na 2019 r

Zał. nr 1 i 2 do Siwz -Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w r. 2019

Zał. nr 1 i 2 do Siwz – wersja edytowalna

 

Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp – Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.200.8.2018

Informacja z otwarcia ofert w dniu 17.09.2018 r.

UWAGA! Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu zobowiązani są do złożenia, w terminie 3 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji, oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, tj. dot. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Dokument podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy należy przesłać na adres Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim. Wzór oświadczenia załączony poniżej.

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – wersja edytowalna

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.200.8.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Część I zamówienia: Wyposażenie siłowni ciężkiej
Część II zamówienia: Wyposażenie siłowni w sprzęt drobny
Część III zamówienia: Wyposażenie do gry w unihokej

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, udostępniona poniżej wraz z załącznikami.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 17.09.2018 r. do godz. 10:30 w formie pisemnej, w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 613513-N-2018 z dnia 07.09.2018 r.

SIWZ siłownia i unihokej – przetarg II

Zał. nr 1 i 2 do Siwz – Formularz ofertowy i oświadczenia

Zał. nr 1 i 2 do Siwz – wersja edytowalna

Zał. nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokeja w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41.

Znak: ZSiPM.200.7.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokeja w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Część I zamówienia: Wyposażenie siłowni ciężkiej
Część II zamówienia: Wyposażenie siłowni lekkiej
Część III zamówienia: Wyposażenie siłowni w sprzęt drobny
Część IV zamówienia: Wyposażenie do gry w unihokej

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, udostępniona poniżej wraz z załącznikami.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 20.08.2018 r. do godz. 10:30 w formie pisemnej, w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 597821-N-2018

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Wyposażenie do siłowni oraz do gry w unihokej w hali sportowej

Zał. nr 1 i 2 do Siwz – Formularz ofertowy oraz oświadczenia -Wyposażenie do siłowni oraz do gry w unihokej w hali sportowej w Oświęcimiu

Zał. nr 3 do Siwz – Opis przedmiotu zamówienia – Wyposażenie do siłowni i do gry w unihokej w hali sportowej w Oświęcimiu

Zał. nr 1 i 2 do Siwz – wersja edytowalna

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Dostawa wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego: „Zaadaptowanie pomieszczeń hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu na wystawę „Historia oświęcimskiego sportu”

Znak sprawy: ZSiPM.201.5.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na Dostawę wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego: „Zaadaptowanie pomieszczeń hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu na wystawę „Historia oświęcimskiego sportu”.

Część I zamówienia: Dostawa i montaż mebli i elementów drewnianych zgodnie z projektem
Część II zamówienia: Dostawa i montaż witryn i gablot zgodnie z projektem
Część III zamówienia: Dostawa i montaż systemu do zawieszania grafik zgodnie z projektem
Część IV zamówienia: Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycji wystawowej zgodnie z projektem

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Zaproszenie do złożenia oferty cenowej oraz dokumentacja projektowa załączone poniżej.
UWAGA! Projekt zawiera cały przedmiot zamówienia, natomiast przedmiotem niniejszego postępowania są objęte wyłącznie elementy wskazane w ust. 3 Zaproszenia w części od I do IV.

Ofertę cenową, zgodnie z załączonym do Zaproszenia wzorem formularza ofertowego, można złożyć najpóźniej do dnia 29.06.2018 r. do godz. 13.00
w formie pisemnej, w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie, w kopercie z tytułem postępowania lub drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@zsipm.eduoswiecim.pl w formie skanu oryginalnego dokumentu z podpisem osoby upoważnionej.

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie do złożenia oferty – Dostawa wyposażenia

Zał. nr 2 Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

Zał. nr 3 Dokumentacja projektowa

 

Zmiana treści SIWZ w postępowaniu na Realizację projektu aranżacji wnętrza korytarza w holu budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41

Znak sprawy: ZSiPM.200.4.2018

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na Realizację projektu aranżacji wnętrza korytarza w holu budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41 w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

W rozdz.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:

 

po pkt 9 dodaje się pkt 10 o brzmieniu:

10. Na podstawie treści art. 144 ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w SIWZ, w tym również:

1) zmiany wynagrodzenia lub terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu okoliczności siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: powódź, trzęsienie ziemi, huragany, deszcze nawalne, upadek statku powietrznego, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej;

2) zmiany wynagrodzenia z powodu zmiany stawki podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie wykonawcy będzie podlegać zmianie w trakcie obowiązywania umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług i będzie się odnosić wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę VAT oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Warunkiem dokonania takiej zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen. Zmiana wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku od towarów i usług.

3) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu niemożliwych wcześniej do przewidzenia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

4) zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na przyczyny niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie dostępności przedmiotu zamówienia na ogólnodostępnym rynku, w tym niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotu zamówienia, czego nie można było wcześniej przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności;

5) zmiany zaoferowanego przez wykonawcę sprzętu / wyposażenia określonego w Siwz i dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy dostawa sprzętu / wyposażenia określonego w ofercie jest obiektywnie i bezspornie niemożliwa do zrealizowania z winy nie leżącej po stronie Wykonawcy. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić przyczyny niemożliwości realizacji dostawy oraz dostarczyć sprzęt / wyposażenie równoważny lub lepszy względem określonego w ofercie, w cenie zaoferowanej w ofercie, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że sprzęt taki spełnia wszelkie wymogi określone przez Zamawiającego w specyfikacji. Dostawa takiego sprzętu musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.

6) zmiany zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy;

7) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;

8) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

9) zmiana danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego.

 

Pozostałe zapisy specyfikacji nie ulegają zmianie.

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Realizacja projektu aranżacji wnętrza korytarza w holu budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41

Znak: ZSiPM.200.4.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na aranżację wnętrza korytarza w holu budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu zgodnie z projektem.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, załączona poniżej wraz z dokumentacja projektową.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 18.06.2018 r. do godz. 10:30 w formie pisemnej, w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 567500

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zał. nr 1 i 2 do Siwz

Zał. nr 1 i 2 do Siwz – wersja edytowalna 

Zał. nr 3 Dokumentacja projektowa

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 7 w Oświęcimiu

Znak sprawy: ZSiPM.201.3.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej Nr 7 w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na Modernizację ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 7 w Oświęcimiu.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Zaproszenie do złożenia oferty cenowej oraz przedmiary robót, załączone poniżej.

Ofertę cenową, zgodnie z załączonym do Zaproszenia wzorem formularza ofertowego, można złożyć najpóźniej do dnia 29.05.2018 r. w formie pisemnej,
w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie, w kopercie z tytułem postępowania.

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie do złożenia oferty – malowanie w SP-7

Przedmiar – malowanie Szkoła nr 7 w Oświęcimiu

Przedmiar położenie wykładziny na ścianach w Szkoła nr 7 w Oświęcimiu