Odpowiedzi na pytania z dnia 23.10.2018 r. – Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2019

Znak sprawy: ZSiPM.200.9.2018

W odpowiedzi na pytania otrzymane w dniu 23.10.2018 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2019, na podstawie art. 38 ust. 1 Pzp Zamawiający przedkłada poniższe wyjaśnienia.

Pytanie 1:

Czy do zadania 2, 3 oraz 4 nie wymagają Państwo pojazdów, które posiadają przestrzeń pasażerską klimatyzowaną oraz z dodatkowym ogrzewaniem, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo podróżowania dzieci niepełnosprawnych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pojazdów klimatyzowanych oraz ogrzewanych w każdej części zamówienia. Usługi objęte zamówieniem w każdej części mają być świadczone środkami transportu, odpowiadającymi wymogom określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, spełniającymi wymogi bezpieczeństwa i warunki techniczne określone odrębnymi przepisami.

Pytanie 2:

Czy do zadania 3 oraz 4 wymagają Państwo tylko i wyłącznie pojazdów wyposażonych w windę z podnośnikiem elektrycznym. Czy jest również możliwe wykonywania tych zadań pojazdami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, ale wyposażonymi w składane najazdy do wózka inwalidzkiego, oraz komplet pasów wraz z zabezpieczeniem?

Odpowiedź:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść specyfikacji, która otrzymuje brzmienie:

w rozdz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz w rozdz. XIX SIWZ Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

„Część III zamówienia:

Przewóz dwojga dzieci niepełnosprawnych (niepełnosprawność sprzężona, intelektualna) zamieszkałych w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej i ul. Sadowej do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Piaskach, ul. Dworcowa 27. Wykonawca winien zapewnić opiekę nad dziećmi na całej trasie przejazdu dom – szkoła – dom. Wykonawca nie może powierzyć opieki nad dziećmi innej osobie bez uzyskania zgody Zamawiającego”.

Rozdz. III ust. 3 pkt 7) SIWZ otrzymuje brzmienie:

„7) W części III oraz w części IV zamówienia:

w części III zamówienia (dowóz 2 dzieci do placówki w Piaskach) Wykonawca winien dysponować co najmniej jednym pojazdem samochodowym do przewozu osób, klimatyzowanym, ogrzewanym, z zapewnionymi miejscami siedzącymi dla 2 dzieci, wyposażonym w podstawki podwyższające (jeżeli są niezbędne), w pasy bezpieczeństwa i z miejscem siedzącym dla opiekuna;

w części IV zamówienia (dowóz 2 dzieci do placówki w Kozach) Wykonawca winien dysponować co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich (min. 2 miejsca
z przeznaczeniem na wózki inwalidzkie), klimatyzowanym, ogrzewanym, wyposażonym w windę z podnośnikiem elektrycznym, najazdy teleskopowe z powłoką antypoślizgową lub rampy najazdowe składane, w pasy bezpieczeństwa
i z miejscem siedzącym dla opiekuna. Wykonawca zapewni opiekuna, który wprowadzi i wyprowadzi wózek
z dzieckiem z pojazdu i będzie odpowiadał przy tym za bezpieczeństwo dzieci
, również w trakcie przewozu. Kierowca nie może być jednocześnie opiekunem. Wyposażenie pojazdu
w postaci najazdów, ramp czy podnośników musi posiadać odpowiednie wymagane przepisami prawa dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo użytkowania i być integralną częścią samochodu”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w części I zamówienia nie dopuszcza innego wyposażenia pojazdu niż winda z podnośnikiem elektrycznym, obsługiwana przez kierowcę.

Ponadto, do treści SIWZ w rozdz. III dodaje się zapis: „Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich musi posiadać świadectwo homologacji z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych lub homologację na samochód bazowy i potwierdzenie przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dopuszczenia do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca powinien posiadać i na żądanie Zamawiającego przekazać mu wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa w tym zakresie”.

 Pytanie 3:

Czy do zadania 2 dotyczącego przewozu 1 dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Bielsku Białej nie jest wymagany odpowiedni pojazd przystosowany do wykonywania przewozu osób niepełnosprawnych?

Odpowiedź:

W części II zamówienia Zamawiający nie wymaga pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (dziecko niedowidzące, sprawne fizycznie, nie porusza się na wózku inwalidzkim).

 Jednocześnie, zgodnie z art. 12a ust. 2 Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert w postępowaniu do dnia 30.10.2018 r. do godz. 10:30.

W rozdz. XI SIWZ Opis sposobu przygotowania ofert pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta winna być zaadresowana według poniższego wzoru:

Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu
ul. Królowej Jadwigi 12a
32-600 Oświęcim


Oferta na:
Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek
oświatowych w roku 2019
Część …………

Termin składania ofert do dnia 30 października 2018 r. do godz. 10:30

W rozdz. XII SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1) ustala się nowy termin składania ofert, t. j.: „nie później niż dnia 30.10.2018r. do godz. 10:30”.

2) ustala się nowy termin otwarcia ofert t. j.: „otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2018 r.
o godz. 11:00”.

 W rozdz. XXVIII Załączniki wprowadza się następujące zmiany:

– załącznik Nr 1 Formularz ofertowy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
do niniejszego pisma.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Załączniki:

Ogłoszenie nr 500255237 o zmianie ogloszenia z dnia 24.10.2018

Załącznik nr 1 po zmianie

Załącznik nr 1 po zmianie

Odpowiedzi na pytania otrzymane w dniu 13.09.2018 r. w przetargu nieograniczonym na Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu

Znak sprawy: ZSiPM.200.8.2018

Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania otrzymane w dniu 13.09.2018 r. dot. części II i III zamówienia w postępowaniu na Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu.

Pytanie 1
Część II, Mata treningowa

Zamawiający wskazał wymiary maty 165×61 cm. Większość dostępnych mat fitness z oczkami posiada wymiar 180×60 +/- 1 cm. Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie mat o wymiarach 180×60 +/- 1 cm o grubości 15 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza maty o wymiarach 180×60 cm. Minimalna grubość maty powinna wynosić 15 mm.

Pytanie 2
Część II, Rollery

Zamawiający wskazał wymiary przedmiotu Roller 135mm x 330mm. Podany w przykładzie natomiast Roller tiguar fascia hard ma wymiary 150mm x 300mm. Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie mat o wymiarach 150mm x 300mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rollery o wymiarach 15 cm x 30 cm, preferowane o średniej twardości (medium).

Pytanie 3
Część II, Zestaw gum oporowych

Zestaw gum oporowych (4 szt. w komplecie) – gumy treningowe umożliwiające zwiększenie efektywności ćwiczeń

  • guma żółta: 25cm x 5cm, 0,3mm (grubość) – opór bardzo mały
  • guma zielona: 25cm x 5cm, 0,5mm (grubość) – opór mały
  • guma niebieska: 25cm x 5cm, 0,8mm (grubość) – opór średni
  • guma czarna: 25cm x 5cm, 1mm (grubość) – opór duży

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych gum o zbliżonych wymiarach i podobnej gradacji oporu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompletu innych gum o podobnej gradacji oporu, o wymiarach zbliżonych do podanych w SIWZ.

Pytanie 4

Część IV zamówienia: Wyposażenie do gry w unihokej. Bandy do unihokeja

Czy zamawiający wymaga dostarczenia Certyfikatu upoważniającego do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga certyfikatu upoważniającego do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B.

Pytanie 5

Część IV zamówienia: Wyposażenie do gry w unihokej. Bramka do unihokeja

Czy zamawiający wymaga dostarczenia Certyfikatu upoważniającego do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga certyfikatu upoważniającego do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B.

Odpowiedzi na pytania otrzymane w dniu 25.06.2018 r. dot. części IV zamówienia – Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycji wystawowej zgodnie z projektem w ogłoszonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę wyposażenia w ramach zadania „Zaadaptowanie pomieszczeń hali sportowej przy SP-8 w Oświęcimiu na wystawę „Historia oświęcimskiego sportu”.

Oświęcim, dnia 26.06.2018 r.

Znak sprawy: ZSiPM.201.5.2018

Pytanie 1: Ekran:

1) do wyceny bardzo ważna jest długość kabla HDMI i sposób jego prowadzenia oraz zakończenie przy ekranie (bezpośrednio do urządzenia lub przez gniazdo na ścianie)

2) czy przewiduje się również gniazdo antenowe?

Odpowiedź:

1) Dostarczyć i zamontować gniazdo HDMI i gniazdo internetowe. Monitor podłączyć kablem HDMI dług. ~ 1,0 -1,5 m. (między gniazdem a monitorem).

2) Nie.

Pytanie 2: Podświetlenie witryn:

1) wypust przewodem bezpośrednio do witryny czy przez puszkę połączeniową, jaki rodzaj przewodu?

2) czy do oświetlenia witryny będzie stosowane obniżone napięcie, jeżeli tak to gdzie jest zlokalizowany zasilacz – na witrynie czy w puszce na ścianie?

Odpowiedź:

1) i 2) Witryny wyposażone są w kompletne oświetlenie z przewodem zakończonym wtyczką. Gniazda do podłączenia witryn są zamontowane.

Pytanie 3: Oświetlenie na szyno-przewodzie:

1) jaka ma być temperatura barwowa źródła światła, cena oprawy jest od tego zależna.

2) szyno-przewód trzeba podwiesić bezpośrednio do sufitu betonowego, jaka jest różnica wysokości pomiędzy sufitem betonowym a podwieszanym.

Odpowiedź:

1) Ciepła barwa światła.

2) Różnica wysokości 0,5 m.

Pytanie 4: Montaż instalacji:

1) jak daleko jest zlokalizowana tablica lub rozdzielnia, z której mają być zasilane projektowane obwody?

2) czy istnieją już zabezpieczenia dla projektowanych obwodów oświetlenia i zasilania?

3) czy nad sufitem podwieszanym jest przewidziana trasa kablowa np. z koryt?

Odpowiedź:

1), 2) i 3).  Nie dotyczy. Instalacja jest przygotowana.

 

Odpowiedzi na zapytania – Modernizacja ogrodzenia Miejskiego Przedszkola nr 7 w Oświęcimiu

Znak sprawy: ZSiPM.9.2016

W związku ze złożonym zapytaniem o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na Modernizację ogrodzenia Miejskiego Przedszkola nr 7 w Oświęcimiu przedkładam poniższe wyjaśnienia:

ZAŁĄCZNIK:

Odpowiedź na zapytanie – ogrodzenie MP-7

Odpowiedzi na zapytania w postępowaniu: Remont zaplecza kuchni w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu

Znak sprawy: ZSiPM.271.4.2015

Oświęcim, dnia 23.06.2015 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont zaplecza kuchni w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu“ przedkładam poniższe wyjaśnienie.

Pytanie:
1) Proszę o wprowadzenie do przedmiaru robót posadzki cementowej gr. 5-6 cm w ilości 68,10 m2.
Odpowiedź: Nie zachodzi konieczność wykonania dodatkowej warstwy posadzki cementowej.

Pytanie:
2) Proszę o wprowadzenie do przedmiaru robót zbrojenie posadzki siatką stalową w ilości 68,10 cm.
Odpowiedź: Nie zachodzi konieczność zbrojenia posadzki siatką stalową.

Pytanie:
3) Proszę o wprowadzenie do przedmiaru robót wykonanie instalacji elektrycznej do wentylatora.
4) Proszę o wprowadzenie do przedmiaru robót: montaż przycisku do wentylatora 1 szt.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji i wprowadził do przedmiaru robót dodatkowe pozycje.
poz.59. Demontaż lamp (do ponownego montażu) – 3 szt.
poz.60. Demontaż wyłączników – 2 szt.
poz.61. Wykonanie osobnego zasilania dla wentylatora i oświetlenia, przewodem wtynkowym
3×1,5mm – 20m., z wykuciem i zaprawieniem bruzd.
poz.62. Wymiana gniazdka wtykowego na gniazdko podwójne z uziemnieniem IP44 – 1 szt.
poz.63. Montaż lamp z demontażu – 3 szt.
poz.64. Założenie żarówek energooszczędnych ledowych 18 W – 3 szt.
poz.65. Montaż wyłączników IP44 (oświetlenie + wentylator) – 2 szt.
 

     Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu: Modernizacja i automatyka układów regulacyjnych w budynkach szkolnych i przedszkolnych w Oświęcimiu

Znak sprawy: ZSiPM.271.1.2015

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku ze złożonymi wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację i automatykę układów regulacyjnych w budynkach szkolnych i przedszkolnych w Oświęcimiu“ Zamawiający przedkłada poniższe wyjaśnienia:

Pytanie nr 1:
W związku z wizją lokalną przeprowadzoną na obiekcie Szkoły Podstawowej Nr 1 proszę o wyjaśnienie n/w rozbieżności:
1. schemat technologiczny, zestawienia materiałów w projekcie w ogóle nie pokrywają się z rzeczywistością;
2. dobrane średnice armatury są o kilka dymensji mniejsze, schemat jest nieczytelny.

Odpowiedź:
1. Schemat technologiczny w pełni współgra z istniejącą infrastrukturą. Ujęte w przedmiarach urządzenia stanowią podstawę do budowy układu regulacyjnego wspomagającego pracę istniejącej instalacji.
2. Podane w przedmiarach średnice rurociągów oraz urządzeń są poprawne.

Pytanie Nr 2:
Na podstawie tej dokumentacji nie ma możliwości rzetelnie przygotować oferty i przeprowadzić modernizacji węzła. Prosimy o przedstawienie poprawnie przygotowanej dokumentacji (uzgodnionej z PEC) wraz z czytelnymi schematami technologicznymi dla każdego obiektu. Obecnie jedno rozwiązanie projektowe jest przyjęte dla wszystkich budynków, pomimo różnic w zapotrzebowaniu ciepła.

Odpowiedź:
Przedmiotem zamówienia nie jest modernizacja węzła, a wprowadzenie układu regulacyjnego optymalizującego jego pracę. Zapotrzebowanie mocy nie jest determinantą dla wielkości układu regulacyjnego. W cenie oferty należy uwzględnić urządzenia wykazane w przedmiarze.

Pytanie nr 3:
Proszę o udzielenie wyjaśnień czy brakujące pozycje w przedmiarach należy ująć w ofercie. W przedmiarach robót brak jest n/w pozycji występującej w specyfikacji materiałowej:

– zawór spawany Dn 15 PN40 szt. 2
– zawór kulowy Dn 40 szt. 2
– zawór zwrotny Dn 25 szt. 1
– zawór kulowy Dn 25 szt. 8
– filtr siatkowy Dn 25 szt. 2 (w przedmiarze jest tylko 1 szt.)
– na schemacie technologicznym jest 6 szt. czujników temperatury – brak czujnika zewnętrznego.

Odpowiedź:
Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie układu regulacyjnego. Przewidywany zakres prac i zastosowane materiały określa przedmiar robót.

Pytanie nr 4:
Proszę o udzielenie wyjaśnień dotyczących różnic pomiędzy zestawieniem materiałów a schematami automatyki.
– w zestawieniu materiałów jest 6 szt. czujników , na schemacie pokazane są 3 szt.
– w zestawieniu są 2 szt. zaworów trójdrogowych, na schemacie 1 szt. zaworu dwudrogowego
– brak na schemacie podłączenia pompy dozującej.

Odpowiedź:
Przedstawiony schemat zawiera tylko i wyłącznie ideę układu regulacyjnego. Połączenia pompy dozującej oraz zaworów regulacyjnych zawierają się w module układu regulacyjnego i nie mają nic wspólnego z istniejącym układem technologicznym. W cenie oferty należy uwzględnić urządzenia wykazane w przedmiarach.

Pytanie nr 5:
Czy roboty będą prowadzone w oparciu o pozwolenie na budowę czy zgłoszenie robót?

Odpowiedź:
Planowane przedsięwzięcie nie wymaga pozwolenia na budowę.

Pytanie nr 6:
Projekt został nazwany jako „Projekt technologiczny”. Ustawa Prawo budowlane nie przewiduje takiego nazewnictwa oraz trybu projektowania i wykonywania prac. Proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedź:
Obowiązujący system prawny przewiduje takie nazewnictwo (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozdział 1).

Pytanie nr 7:
Zamawiający w SIWZ wymaga zapewnienia kierownika budowy i kierownika robót. Kierownicy tacy są umocowani w ustawie Prawo budowlane i mogą jedynie nadzorować prace wykonywane w oparciu o projekty budowlane. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:
Ustawa Prawo budowlane w rozdziale 2, definiuje samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Równocześnie wyżej wymieniona ustawa nie zabrania osobie posiadającej uprawnienia w danej specjalności do pełnienia funkcji kierownika budowy przy realizacji zadania objętego niniejszym postępowaniem. Decyzja o konieczności zapewnienia przez Wykonawcę kierownika budowy i robót należy do Zamawiającego.

Pytanie nr 8:
Osoba „projektująca” nie posiada uprawnień budowlanych elektrycznych i sanitarnych wymaganych w ustawie Prawo budowlane. Proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedź:
Zgodnie z obowiązującym prawem, na osobę przygotowującą dokumentację dla zagadnień będących przedmiotem zamówienia, nie nakłada się wymagań co do posiadania wskazanych uprawnień (art. 30 ust. 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami).

Pytanie nr 9:
Na schemacie technologicznym wrysowano blokowo układ hydrauliczny „dozowania energii”, natomiast go nie zaprojektowano. Proszę o podanie nr identyfikacyjnego patentu rozwiązania lub rozrysowanie, jak należy wykonać prace układu dozowania energii. Ustawa Prawo budowlane oraz ustawa o zamówieniach publicznych nie przewiduje rozwiązań tzw. know-how.

Odpowiedź:
Udostępnione przedmiary robót oraz opis układu technologicznego są wystarczające do przygotowania oferty cenowej.

Pytanie nr 10:
Prosimy o wyjaśnienie pozycji kosztorysowych:
W kosztorysie jest zabudowa 16 szt. zaworów trójdrożnych (na całość), a tylko 8 pomp obiegowych c. o. Uważamy, że każdy zawór trójdrożny (obieg grzewczy) pracując w pełnej automatyce powinno być zabudowane 16 szt pomp c.o. Brak jest schematu technologicznego co powoduje brak możliwości weryfikacji zabudowanych urządzeń. Na stronie jest tylko jeden rysunek technologiczny, na którym jest brak rozrysowanych urządzeń przewidzianych do zabudowy.

Odpowiedź:
Przedstawione w przedmiarach ilości pomp jak i zaworów trójdrogowych są poprawne i należy uwzględnić je w wycenie. Układ nie realizuje funkcji zmieszania pompowego, tak więc nie występuje przyporządkowanie zaworu do pompy.

Pytanie nr 11:
W zestawieniu materiałów brak określenia producenta sterownika, typu sterownika i jego parametrów – proszę o okreslenia.

Odpowiedź:
Producentem przewidzianego regulatora microPLC doposażonego o mostek LAN  jest firma ALTEL. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Jednocześnie nadmieniam, iż w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przyjął wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym, zgodnie z rozdz. XIII Opis sposobu obliczenia ceny ust. 2 SIWZ: „Cena ofertowa winna obejmować wszystkie roboty i prace konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, o których mowa w SIWZ, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także ryzyko oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, jak również wynikające z projektów technologicznych, gdyż jako takie stanowią podstawę do sporządzenia oferty. Załączony przedmiar robót służy wyłącznie do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny, ma na celu jedynie ułatwienie wykonawcom wyliczenia ceny ryczałtowej za roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej (projektów technologicznych układu regulacyjnego) i pomiarów z natury“.