PRZETARG NIEOGRANICZONY: Remont kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.200.1.2019

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na Remont kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Oświęcimiu.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, załączona poniżej.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 12.06.2019 r. do godz. 10:30 w formie pisemnej, w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie.

ZAŁĄCZNIKI:

Informacja o strajku

W Warszawie trwają rozmowy pomiędzy oświatowymi związkami zawodowymi, a przedstawicielami rządu w sprawie postulatów płacowych. Jak na razie nie udało się dojść do porozumienia. Kolejne negocjacje odbędą się jutro. W przypadku fiaska rozmów, w poniedziałek,  8 kwietnia planowany jest strajk nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego poinformował Urząd Miasta Oświęcim o wstąpieniu w spór zbiorowy z dyrektorami oświęcimskich szkół podstawowych i miejskich przedszkoli publicznych. Około 80 proc. nauczycieli zadeklarowało udział w proteście. Ta sytuacja rodzi wiele problemów dla dzieci i rodziców, bowiem dyrektorzy placówek oświatowych nie będą mieli możliwości zapewnienia zajęć szkolnych i przedszkolnych.
Apelujemy do rodziców o wyrozumiałość i współpracę, aby wspólnie udało się sprostać czekającym nas wyzwaniom.
Miasto nie jest stroną tego sporu, ale jego skutki będą najbardziej dotkliwe dla dzieci, dlatego z pomocą instytucji kultury będzie organizować zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zaangażowane będą wszystkie instytucje miejskie oraz straż miejska.
Informujemy rodziców, że zgodnie z przepisami prawa i informacjami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rodzice dzieci do 8. roku życia mogą wystąpić do pracodawcy o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Jednak dopiero w poniedziałek, kiedy okaże się, że dana placówka nie jest w stanie zapewnić opieki dzieciom i jest zamknięta. Zasiłek wynosi 80 proc. wynagrodzenia.
Prosimy też, by uczniowie klas gimnazjalnych oraz klas VIII szkół podstawowych śledzili komunikaty dotyczące egzaminów na stronach szkół.
Miasto monitoruje sytuację i jest w kontakcie z przedstawicielami związków zawodowych. W zależności od przekazanych informacji będzie reagować, a także informować mieszkańców o bieżącej sytuacji na stronie internetowej miasta. Informacje można też uzyskać telefonicznie w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich 33 8423963.
Liczymy jednak, że związkowcom uda się porozumieć z rządem i w poniedziałek nie dojdzie do strajku.