ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ: Dowóz uczniów wraz z opiekunem ze szkół podstawowych z terenu Miasta Oświęcim na pływalnię, lodowisko i korty tenisowe w roku 2019

Znak: ZSiPM.201.10.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie Art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Dowóz uczniów wraz z opiekunem ze szkół podstawowych z terenu Miasta Oświęcim na pływalnię, lodowisko i korty tenisowe w roku 2019.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, załączone poniżej.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 13.12.2018 r. do godz. 12:00 w formie pisemnej, w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie.

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie do złożenia oferty – dowóz uczniów na pływalnię, lodowisko i korty tenisowe w roku 2019

Zaproszenie do złożenia oferty – dowóz uczniów na pływalnię, lodowisko i korty tenisowe w roku 2019 – wersja edytowalna

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2019

Znak sprawy: ZSiPM.200.9.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2019, w części I, II, III i IV zamówienia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

NZOZ “VANMED” Sp. j. W. Modzelewski, W. Sieprawski, ul. Wysokie Brzegi 2, 32-600 Oświęcim

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert w dniu 30.10.2018 r. – Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2019

Znak: ZSiPM.200.9.2018

Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.10.2018 r.

UWAGA! Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu zobowiązani są do złożenia, w terminie 3 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji, oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, tj. dot. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Dokument podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy należy przesłać na adres Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim. Wzór oświadczenia załączony poniżej.

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – wersja edytowalna

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Odpowiedzi na pytania z dnia 23.10.2018 r. – Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2019

Znak sprawy: ZSiPM.200.9.2018

W odpowiedzi na pytania otrzymane w dniu 23.10.2018 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2019, na podstawie art. 38 ust. 1 Pzp Zamawiający przedkłada poniższe wyjaśnienia.

Pytanie 1:

Czy do zadania 2, 3 oraz 4 nie wymagają Państwo pojazdów, które posiadają przestrzeń pasażerską klimatyzowaną oraz z dodatkowym ogrzewaniem, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo podróżowania dzieci niepełnosprawnych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pojazdów klimatyzowanych oraz ogrzewanych w każdej części zamówienia. Usługi objęte zamówieniem w każdej części mają być świadczone środkami transportu, odpowiadającymi wymogom określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, spełniającymi wymogi bezpieczeństwa i warunki techniczne określone odrębnymi przepisami.

Pytanie 2:

Czy do zadania 3 oraz 4 wymagają Państwo tylko i wyłącznie pojazdów wyposażonych w windę z podnośnikiem elektrycznym. Czy jest również możliwe wykonywania tych zadań pojazdami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, ale wyposażonymi w składane najazdy do wózka inwalidzkiego, oraz komplet pasów wraz z zabezpieczeniem?

Odpowiedź:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść specyfikacji, która otrzymuje brzmienie:

w rozdz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz w rozdz. XIX SIWZ Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

„Część III zamówienia:

Przewóz dwojga dzieci niepełnosprawnych (niepełnosprawność sprzężona, intelektualna) zamieszkałych w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej i ul. Sadowej do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Piaskach, ul. Dworcowa 27. Wykonawca winien zapewnić opiekę nad dziećmi na całej trasie przejazdu dom – szkoła – dom. Wykonawca nie może powierzyć opieki nad dziećmi innej osobie bez uzyskania zgody Zamawiającego”.

Rozdz. III ust. 3 pkt 7) SIWZ otrzymuje brzmienie:

„7) W części III oraz w części IV zamówienia:

w części III zamówienia (dowóz 2 dzieci do placówki w Piaskach) Wykonawca winien dysponować co najmniej jednym pojazdem samochodowym do przewozu osób, klimatyzowanym, ogrzewanym, z zapewnionymi miejscami siedzącymi dla 2 dzieci, wyposażonym w podstawki podwyższające (jeżeli są niezbędne), w pasy bezpieczeństwa i z miejscem siedzącym dla opiekuna;

w części IV zamówienia (dowóz 2 dzieci do placówki w Kozach) Wykonawca winien dysponować co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich (min. 2 miejsca
z przeznaczeniem na wózki inwalidzkie), klimatyzowanym, ogrzewanym, wyposażonym w windę z podnośnikiem elektrycznym, najazdy teleskopowe z powłoką antypoślizgową lub rampy najazdowe składane, w pasy bezpieczeństwa
i z miejscem siedzącym dla opiekuna. Wykonawca zapewni opiekuna, który wprowadzi i wyprowadzi wózek
z dzieckiem z pojazdu i będzie odpowiadał przy tym za bezpieczeństwo dzieci
, również w trakcie przewozu. Kierowca nie może być jednocześnie opiekunem. Wyposażenie pojazdu
w postaci najazdów, ramp czy podnośników musi posiadać odpowiednie wymagane przepisami prawa dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo użytkowania i być integralną częścią samochodu”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w części I zamówienia nie dopuszcza innego wyposażenia pojazdu niż winda z podnośnikiem elektrycznym, obsługiwana przez kierowcę.

Ponadto, do treści SIWZ w rozdz. III dodaje się zapis: „Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich musi posiadać świadectwo homologacji z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych lub homologację na samochód bazowy i potwierdzenie przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dopuszczenia do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca powinien posiadać i na żądanie Zamawiającego przekazać mu wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa w tym zakresie”.

 Pytanie 3:

Czy do zadania 2 dotyczącego przewozu 1 dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Bielsku Białej nie jest wymagany odpowiedni pojazd przystosowany do wykonywania przewozu osób niepełnosprawnych?

Odpowiedź:

W części II zamówienia Zamawiający nie wymaga pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (dziecko niedowidzące, sprawne fizycznie, nie porusza się na wózku inwalidzkim).

 Jednocześnie, zgodnie z art. 12a ust. 2 Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert w postępowaniu do dnia 30.10.2018 r. do godz. 10:30.

W rozdz. XI SIWZ Opis sposobu przygotowania ofert pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta winna być zaadresowana według poniższego wzoru:

Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu
ul. Królowej Jadwigi 12a
32-600 Oświęcim


Oferta na:
Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek
oświatowych w roku 2019
Część …………

Termin składania ofert do dnia 30 października 2018 r. do godz. 10:30

W rozdz. XII SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1) ustala się nowy termin składania ofert, t. j.: „nie później niż dnia 30.10.2018r. do godz. 10:30”.

2) ustala się nowy termin otwarcia ofert t. j.: „otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2018 r.
o godz. 11:00”.

 W rozdz. XXVIII Załączniki wprowadza się następujące zmiany:

– załącznik Nr 1 Formularz ofertowy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
do niniejszego pisma.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Załączniki:

Ogłoszenie nr 500255237 o zmianie ogloszenia z dnia 24.10.2018

Załącznik nr 1 po zmianie

Załącznik nr 1 po zmianie

Przetarg nieograniczony: przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2019

Znak: ZSiPM.200.9.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2019.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Część I zamówienia: Przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Oświęcimiu
Część II zamówienia: Przewóz jednego dziecka niepełnosprawnego (dziecko niedosłyszące) do Szkoły Podstawowej dla Dzieci Niesłyszących w Bielsku – Białej
Część III zamówienia: Przewóz dwojga dzieci niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Piaskach
Część IV zamówienia: Przewóz dwojga dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kozach

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, udostępniona poniżej wraz z załącznikami.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 29.10.2018 r. do godz. 10:30 w formie pisemnej, w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 636667-N-2018

SIWZ przewóz dzieci niepełnosprawnych na 2019 r

Zał. nr 1 i 2 do Siwz -Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w r. 2019

Zał. nr 1 i 2 do Siwz – wersja edytowalna

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.200.8.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8
w Oświęcimiu,
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

w części I i II zamówienia: “KAL-SPORT” Hurtownia Sportowa Paweł Kalita, Al. T. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów.
w części III zamówienia: “AZETX” Piotr Czarczyński, ul. Jana Pawła II 81, 65-510 Konin 

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp – Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.200.8.2018

Informacja z otwarcia ofert w dniu 17.09.2018 r.

UWAGA! Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu zobowiązani są do złożenia, w terminie 3 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji, oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, tj. dot. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Dokument podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy należy przesłać na adres Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim. Wzór oświadczenia załączony poniżej.

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – wersja edytowalna

Odpowiedzi na pytania otrzymane w dniu 13.09.2018 r. w przetargu nieograniczonym na Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu

Znak sprawy: ZSiPM.200.8.2018

Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania otrzymane w dniu 13.09.2018 r. dot. części II i III zamówienia w postępowaniu na Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu.

Pytanie 1
Część II, Mata treningowa

Zamawiający wskazał wymiary maty 165×61 cm. Większość dostępnych mat fitness z oczkami posiada wymiar 180×60 +/- 1 cm. Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie mat o wymiarach 180×60 +/- 1 cm o grubości 15 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza maty o wymiarach 180×60 cm. Minimalna grubość maty powinna wynosić 15 mm.

Pytanie 2
Część II, Rollery

Zamawiający wskazał wymiary przedmiotu Roller 135mm x 330mm. Podany w przykładzie natomiast Roller tiguar fascia hard ma wymiary 150mm x 300mm. Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie mat o wymiarach 150mm x 300mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rollery o wymiarach 15 cm x 30 cm, preferowane o średniej twardości (medium).

Pytanie 3
Część II, Zestaw gum oporowych

Zestaw gum oporowych (4 szt. w komplecie) – gumy treningowe umożliwiające zwiększenie efektywności ćwiczeń

  • guma żółta: 25cm x 5cm, 0,3mm (grubość) – opór bardzo mały
  • guma zielona: 25cm x 5cm, 0,5mm (grubość) – opór mały
  • guma niebieska: 25cm x 5cm, 0,8mm (grubość) – opór średni
  • guma czarna: 25cm x 5cm, 1mm (grubość) – opór duży

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych gum o zbliżonych wymiarach i podobnej gradacji oporu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompletu innych gum o podobnej gradacji oporu, o wymiarach zbliżonych do podanych w SIWZ.

Pytanie 4

Część IV zamówienia: Wyposażenie do gry w unihokej. Bandy do unihokeja

Czy zamawiający wymaga dostarczenia Certyfikatu upoważniającego do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga certyfikatu upoważniającego do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B.

Pytanie 5

Część IV zamówienia: Wyposażenie do gry w unihokej. Bramka do unihokeja

Czy zamawiający wymaga dostarczenia Certyfikatu upoważniającego do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga certyfikatu upoważniającego do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B.

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.200.8.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Część I zamówienia: Wyposażenie siłowni ciężkiej
Część II zamówienia: Wyposażenie siłowni w sprzęt drobny
Część III zamówienia: Wyposażenie do gry w unihokej

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, udostępniona poniżej wraz z załącznikami.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 17.09.2018 r. do godz. 10:30 w formie pisemnej, w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 613513-N-2018 z dnia 07.09.2018 r.

SIWZ siłownia i unihokej – przetarg II

Zał. nr 1 i 2 do Siwz – Formularz ofertowy i oświadczenia

Zał. nr 1 i 2 do Siwz – wersja edytowalna

Zał. nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokeja w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.200.7.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokeja w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu, w części II zamówienia – Wyposażenie siłowni lekkiej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

“KAL-SPORT” Hurtownia Sportowa Paweł Kalita, Al. T. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów.

W części I, III oraz IV zamówienia postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp z uwagi na brak ofert.

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty