PRZETARG NIEOGRANICZONY: Remont kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.200.1.2019

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na Remont kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Oświęcimiu.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, załączona poniżej.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 12.06.2019 r. do godz. 10:30 w formie pisemnej, w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie.

ZAŁĄCZNIKI: