Przetarg nieograniczony: przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2019

Znak: ZSiPM.200.9.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2019.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Część I zamówienia: Przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Oświęcimiu
Część II zamówienia: Przewóz jednego dziecka niepełnosprawnego (dziecko niedosłyszące) do Szkoły Podstawowej dla Dzieci Niesłyszących w Bielsku – Białej
Część III zamówienia: Przewóz dwojga dzieci niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Piaskach
Część IV zamówienia: Przewóz dwojga dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kozach

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, udostępniona poniżej wraz z załącznikami.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 29.10.2018 r. do godz. 10:30 w formie pisemnej, w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 636667-N-2018

SIWZ przewóz dzieci niepełnosprawnych na 2019 r

Zał. nr 1 i 2 do Siwz -Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w r. 2019

Zał. nr 1 i 2 do Siwz – wersja edytowalna

Drukuj