PRZETARG NIEOGRANICZONY: Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokeja w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41.

Znak: ZSiPM.200.7.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokeja w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Część I zamówienia: Wyposażenie siłowni ciężkiej
Część II zamówienia: Wyposażenie siłowni lekkiej
Część III zamówienia: Wyposażenie siłowni w sprzęt drobny
Część IV zamówienia: Wyposażenie do gry w unihokej

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, udostępniona poniżej wraz z załącznikami.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 20.08.2018 r. do godz. 10:30 w formie pisemnej, w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 597821-N-2018

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Wyposażenie do siłowni oraz do gry w unihokej w hali sportowej

Zał. nr 1 i 2 do Siwz – Formularz ofertowy oraz oświadczenia -Wyposażenie do siłowni oraz do gry w unihokej w hali sportowej w Oświęcimiu

Zał. nr 3 do Siwz – Opis przedmiotu zamówienia – Wyposażenie do siłowni i do gry w unihokej w hali sportowej w Oświęcimiu

Zał. nr 1 i 2 do Siwz – wersja edytowalna

Drukuj