Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Dostawa wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego: „Zaadaptowanie pomieszczeń hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu na wystawę „Historia oświęcimskiego sportu”

Znak sprawy: ZSiPM.201.5.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na Dostawę wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego: „Zaadaptowanie pomieszczeń hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu na wystawę „Historia oświęcimskiego sportu”.

Część I zamówienia: Dostawa i montaż mebli i elementów drewnianych zgodnie z projektem
Część II zamówienia: Dostawa i montaż witryn i gablot zgodnie z projektem
Część III zamówienia: Dostawa i montaż systemu do zawieszania grafik zgodnie z projektem
Część IV zamówienia: Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycji wystawowej zgodnie z projektem

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Zaproszenie do złożenia oferty cenowej oraz dokumentacja projektowa załączone poniżej.
UWAGA! Projekt zawiera cały przedmiot zamówienia, natomiast przedmiotem niniejszego postępowania są objęte wyłącznie elementy wskazane w ust. 3 Zaproszenia w części od I do IV.

Ofertę cenową, zgodnie z załączonym do Zaproszenia wzorem formularza ofertowego, można złożyć najpóźniej do dnia 29.06.2018 r. do godz. 13.00
w formie pisemnej, w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie, w kopercie z tytułem postępowania lub drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@zsipm.eduoswiecim.pl w formie skanu oryginalnego dokumentu z podpisem osoby upoważnionej.

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie do złożenia oferty – Dostawa wyposażenia

Zał. nr 2 Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

Zał. nr 3 Dokumentacja projektowa

 

Drukuj