Zmiana treści SIWZ w postępowaniu na Realizację projektu aranżacji wnętrza korytarza w holu budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41

Znak sprawy: ZSiPM.200.4.2018

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na Realizację projektu aranżacji wnętrza korytarza w holu budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41 w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

W rozdz.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:

 

po pkt 9 dodaje się pkt 10 o brzmieniu:

10. Na podstawie treści art. 144 ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w SIWZ, w tym również:

1) zmiany wynagrodzenia lub terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu okoliczności siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: powódź, trzęsienie ziemi, huragany, deszcze nawalne, upadek statku powietrznego, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej;

2) zmiany wynagrodzenia z powodu zmiany stawki podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie wykonawcy będzie podlegać zmianie w trakcie obowiązywania umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług i będzie się odnosić wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę VAT oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Warunkiem dokonania takiej zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen. Zmiana wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku od towarów i usług.

3) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu niemożliwych wcześniej do przewidzenia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

4) zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na przyczyny niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie dostępności przedmiotu zamówienia na ogólnodostępnym rynku, w tym niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotu zamówienia, czego nie można było wcześniej przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności;

5) zmiany zaoferowanego przez wykonawcę sprzętu / wyposażenia określonego w Siwz i dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy dostawa sprzętu / wyposażenia określonego w ofercie jest obiektywnie i bezspornie niemożliwa do zrealizowania z winy nie leżącej po stronie Wykonawcy. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić przyczyny niemożliwości realizacji dostawy oraz dostarczyć sprzęt / wyposażenie równoważny lub lepszy względem określonego w ofercie, w cenie zaoferowanej w ofercie, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że sprzęt taki spełnia wszelkie wymogi określone przez Zamawiającego w specyfikacji. Dostawa takiego sprzętu musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.

6) zmiany zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy;

7) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;

8) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

9) zmiana danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego.

 

Pozostałe zapisy specyfikacji nie ulegają zmianie.

Drukuj