Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 7 w Oświęcimiu

Znak sprawy: ZSiPM.201.3.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej Nr 7 w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na Modernizację ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 7 w Oświęcimiu.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Zaproszenie do złożenia oferty cenowej oraz przedmiary robót, załączone poniżej.

Ofertę cenową, zgodnie z załączonym do Zaproszenia wzorem formularza ofertowego, można złożyć najpóźniej do dnia 29.05.2018 r. w formie pisemnej,
w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie, w kopercie z tytułem postępowania.

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie do złożenia oferty – malowanie w SP-7

Przedmiar – malowanie Szkoła nr 7 w Oświęcimiu

Przedmiar położenie wykładziny na ścianach w Szkoła nr 7 w Oświęcimiu

 

 

Drukuj