PRZETARG NIEOGRANICZONY: Malowanie korytarzy oraz klatki schodowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 11 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.200.2.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 11 w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na Malowanie korytarzy oraz klatki schodowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 11 w Oświęcimiu.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, załączona poniżej.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 27.03.2018 r. do godz. 10:30 w formie pisemnej, w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ – malowanie w SP-11

Zał. nr 1 i 2 do Siwz

Zał. nr 1 i 2 do Siwz – wersja edytowalna

Zał. nr 3 Przedmiar robót – SP-11 roboty malarskie