Zmiana treści SIWZ i przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu na: Dowóz uczniów wraz z opiekunem ze szkół podstawowych z terenu Miasta Oświęcim na pływalnię i korty tenisowe w 2017 r. – II półrocze

Znak sprawy: ZSiPM.271.5.2017

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dowóz uczniów wraz z opiekunem ze szkół podstawowych z terenu Miasta Oświęcim na pływalnię i korty tenisowe w 2017 r. – II półrocze w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

W rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia ust. 2 pkt A) ppkt 1)

oraz

w rozdz. XIX Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych pkt A) ppkt 1)

otrzymują brzmienie:

“1)Przedmiotem zamówienia w części I jest dowóz uczniów wraz z opiekunem z następujących szkół:

– Zespół Szkół Nr 1 w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41,
– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12,
– Szkoła Podstawowa Nr 4 w Oświęcimiu, ul. Śniadeckiego 26,
– Szkoła Podstawowa Nr 5 w Oświęcimiu, ul. Kalicińskiego 5,
– Szkoła Podstawowa Nr 9 w Oświęcimiu, ul. Budowlanych 68,
– Szkoła Podstawowa Nr 11 w Oświęcimiu, ul Słowackiego 2A,
– Miejskie Gimnazjum Nr 2 w Oświęcimiu, ul. Olszewskiego 2A,
– Miejskie Gimnazjum Nr 4 w Oświęcimiu, ul. Wyzwolenia 3

na trasie: szkoła – lodowisko Oświęcim, ul. Chemików 4 – pływalnia Oświęcim, ul. Chemików 2 – szkoła”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert do dnia 24.08.2017 r. do godz. 10:30. W związku z powyższym:

1)w rozdz. XI Opis sposobu przygotowania ofert w pkcie 4 zapis o treści:

Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu,
ul. Królowej Jadwigi 12a,
32-600 Oświęcim

Oferta na

Dowóz uczniów wraz z opiekunem ze szkół podstawowych
z terenu Miasta Oświęcim na pływalnię i korty tenisowe w 2017 r. – II półrocze
Część ……………

Termin składania ofert do dnia 23 sierpnia 2017 r. do godz. 103o

otrzymuje brzmienie:

Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu,
ul. Królowej Jadwigi 12a,
32-600 Oświęcim

Oferta na

Dowóz uczniów wraz z opiekunem ze szkół podstawowych
z terenu Miasta Oświęcim na pływalnię i korty tenisowe w 2017 r. – II półrocze
Część ……………

Termin składania ofert do dnia 24 sierpnia 2017 r. do godz. 103o

2)w rozdz. XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

w ust. 1 ustala się nowy termin składania ofert, tj.: „oferta powinna zostać złożona nie później niż do dnia 24.08.2017 r. do godz. 1030”;

w ust. 2 ustala się nowy termin otwarcia ofert, tj.: „otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2017 r. o godz. 1100”.

Pozostałe zapisy specyfikacji nie ulegają zmianie.

 

ZAŁĄCZNIK:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Drukuj