Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Zakup książek do bibliotek szkolnych w Oświęcimiu w ramach realizacji Priorytetu 3 “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Znak: ZSiPM.271.4.2017

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na Zakup książek do bibliotek szkolnych w Oświęcimiu w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, załączone poniżej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na jedną lub więcej części zamówienia).

Ofertę cenową, zgodnie z załączonym do Zaproszenia wzorem formularza ofertowego, można złożyć najpóźniej do dnia 09.08.2017 r. w formie pisemnej,
w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie, w kopercie z tytułem postępowania lub w formie elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@zsipm.eduoswiecim.pl (w formie skanu oryginalnego dokumentu z podpisem tradycyjnym upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy).

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup książek do bibliotek szkolnych w Oświęcimiu

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Wykaz książek – zał. od 2-4

 

Drukuj