Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Dostawa i montaż pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby bloku kuchennego Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.271.1.2017

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na Dostawę i montaż pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby bloku kuchennego Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Oświęcimiu.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, załączone poniżej.

Ofertę cenową można złożyć najpóźniej do dnia 01.02.2017 r. do godz. 12.00 osobiście lub drogą pocztową, w kopercie z tytułem postępowania, w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12A, w sekretariacie lub w formie elektronicznej (skan wymaganych dokumentów, które zostały sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) na adres mailowy: ewelina.kosowska@zsipm.eduoswiecim.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie do złożenia oferty – dostawa pieca do MP-14

Załącznik nr 1 i 2 do Zaproszenia – wersja edytowalna

Drukuj