Rozstrzygnięcie postępowania na: Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2017

Znak sprawy: ZSiPM.271.18.2016

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2017, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w części II i III zamówienia Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający unieważnił postępowanie w części I zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj