Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kompleksu sportowego “ORLIK LEKKOATLETYCZNY” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.271.12.2016

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 Euro na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kompleksu sportowego ORLIK LEKKOATLETYCZNY przy Szkole Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

“Instal-Tech” Marcin Marzec, ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków.

 Wybrana oferta spełnia kryteria określone w Zaproszeniu do składania ofert i zawiera najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół Nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2016

ZSiPM.271.13.2016

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Zespołu Szkół Nr 1 w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na Dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół Nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2016.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, załączona poniżej.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 12.08.2016 r. do godz. 10.30 w formie pisemnej, w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 161171 – 2016

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dowóz na pływalnię i korty tenisowe 2016 r.

Formularz ofertowy i pozostałe załączniki do SIWZ

Formularz ofertowy i pozostałe załączniki do SIWZ – wersja edytowalna

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kompleksu sportowego „ORLIK LEKKOATLETYCZNY” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.271.12.2016

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000,00 euro na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kompleksu sportowego „ORLIK LEKKOATLETYCZNY” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, załączone poniżej.

Ofertę cenową, zgodnie z załączonym do Zaproszenia wzorem formularza ofertowego, można złożyć najpóźniej do dnia 25.07.2016 r.  do godz. 12.00 w formie pisemnej, w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie.

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie do złożenia oferty – projekt na Orlik lekkoatletyczny

Załączniki do Zaproszenia na projekt ORLIKA Lekkoatletycznego- w wersji edytowalnej