Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Modernizacja ogrodzenia Miejskiego Przedszkola nr 14 w Oświęcimiu.

Znak sprawy: ZSiPM.271.10.2016

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Podstawa prawna: do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8.
Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro.
1 Opis przedmiotu planowanego zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Modernizacja ogrodzenia Miejskiego Przedszkola nr 14 w Oświęcimiu, w ramach zadania inwestycyjnego pn.

„Modernizacja ogrodzenia – dokończenie realizacji MP-14”

2. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkcie 2, obejmuje w szczególności:

1) Roboty rozbiórkowe
– demontaż istniejącego ogrodzenia z przęseł stalowych, furtek i bramy wjazdowej,
– rozebranie cokołów betonowych do głębokości 30 cm od poziomu terenu,
– rozebranie częściowe chodników z płytek chodnikowych betonowych i kostki brukowej,
– wywóz gruzu rozbiórkowego na składowisko odpadów,
– złom z demontażu jest własnością inwestora, należy go złożyć na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie posesji.
2) Roboty budowlane montażowe:
– montaż ogrodzenia panelowego o całkowitej wysokości 1,73 m z elementów ocynkowanych pokrytych poliestrem z wykonaniem fundamentów, montażem słupków i cokołu prefabrykowanego– ilość 101 m.
– zbrojenie fundamentów bram i furtek,
– montaż bramy przesuwnej 1 szt. oraz furtek 2 szt. w systemie jak ogrodzenie,
– uzupełnienie rozebranych chodników z płytek chodnikowych betonowych i kostki brukowej (płytki i kostka brukowa z rozbiórki),
– wykonanie zabezpieczeń w miejscach kolizji ogrodzenia z sieciami uzbrojenia podziemnego,
– roboty zabezpieczające oraz inne prace niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

3) Wykonanie innych robót i prac niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, w tym m. innymi:

– oznakowanie oraz zabezpieczenie przyjętego placu budowy,
– nadzory specjalistyczne zarządców sieci wynikające z uzgodnień,
– sporządzenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót
– ponoszenie kosztów składowania na wysypisku odpadów, materiałów nieużytecznych pochodzących z rozbiórki.
Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 29.07.2016 r.
4. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę cenową można złożyć najpóźniej do dnia 30 maja 2016 r. do godz. 14,00 w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, w sekretariacie.

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – ogrodzenie MP-14 Oświęcim

Załącznik Nr 1 – wersja edytowalna

Przedmiar – Ośw-przedszkole 14-ogrodzenie

 opis techniczny – ogrodzenie- Przedszkole nr 14

SST Przedszkole nr 14-Oświęcim-Ogrodzenie

Rysunki Przedszkole nr 14

 

Drukuj