Zaproszenie do złożenia oferty na: Modernizacja ogrodzenia Miejskiego Przedszkola nr 7 w Oświęcimiu.

Znak sprawy: ZSiPM.9.2016
Oświęcim, dnia 20.04.2016 r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Podstawa prawna: do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro.
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ogrodzenia Miejskiego Przedszkola nr 7 w Oświęcimiu.
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Roboty rozbiórkowe
– demontaż istniejącego ogrodzenia z przęseł stalowych, furtek i bram stalowych,
– rozebranie murowanych słupków ogrodzenia,
– rozebranie cokołów betonowych i cokołów kamiennych do głębokości 30 cm od poziomu terenu,
– rozebranie częściowe chodników z płytek chodnikowych betonowych i kostki brukowej,
– wywóz gruzu rozbiórkowego na składowisko odpadów,
– złom z demontażu jest własnością inwestora, należy go złożyć na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie posesji.
2) Roboty budowlane montażowe:
– montaż ogrodzenia panelowego o całkowitej wysokości 1,73 m z elementów ocynkowanych pokrytych poliestrem z wykonaniem fundamentów, montażem słupków i cokołu prefabrykowanego– ilość 227 m.
– zbrojenie fundamentów bram i furtek,
– montaż bram 2 szt. i furtek 3 szt.
– uzupełnienie rozebranych chodników z płytek chodnikowych betonowych i kostki brukowej (płytki i kostka brukowa z rozbiórki),
– wykonanie zabezpieczeń w miejscach kolizji ogrodzenia z sieciami uzbrojenia podziemnego,
– roboty zabezpieczające oraz inne prace niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonanie innych robót i prac niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, w tym m. innymi:

– oznakowanie oraz zabezpieczenie przyjętego placu budowy,
– nadzory specjalistyczne zarządców sieci wynikające z uzgodnień,
– sporządzenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót,
– ponoszenie kosztów składowania na wysypisku odpadów, materiałów nieużytecznych pochodzących z rozbiórki.
Termin realizacji usługi: od 02.06. 2016 r. do 27.07.2016 r.
3. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę cenową można złożyć najpóźniej do dnia 05 maja 2016 r. do godz. 14,00 w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, w sekretariacie.

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie do złożenia oferty – wykonanie ogrodzenia MP-7

Miejskie przedszkole nr 7 – opis techniczny

Przedmiary robót

RYSUNKI

UZGODNIENIA

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 1 – wersja edytowalna