Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2016.

Znak sprawy:ZSiPM.271.5.2016

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2016”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę Wykonawcy:
część I zamówienia: Firma Usług Transportowych S.C. Barbara i Wiesław Sporysz, ul. K. Jagiellończyka 5, 32-615 Grojec;
część II zamówienia: Firma Usług Transportowych S.C. Barbara i Wiesław Sporysz, ul. K. Jagiellończyka 5, 32-615 Grojec.

Wybrana w każdej z części oferta stanowi najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ustawy Pzp, nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Wybór oferty został dokonany na podstawie art. 91 ustawy Pzp.

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj