Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2016.

Znak sprawy:ZSiPM.271.5.2016

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2016”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę Wykonawcy:
część I zamówienia: Firma Usług Transportowych S.C. Barbara i Wiesław Sporysz, ul. K. Jagiellończyka 5, 32-615 Grojec;
część II zamówienia: Firma Usług Transportowych S.C. Barbara i Wiesław Sporysz, ul. K. Jagiellończyka 5, 32-615 Grojec.

Wybrana w każdej z części oferta stanowi najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ustawy Pzp, nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Wybór oferty został dokonany na podstawie art. 91 ustawy Pzp.

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2016

Znak sprawy: ZSiPM.271.5.2016

Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2016.
Nomenklatura wg CPV: 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego, 60172000–4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

1. Część I zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia w części I jest dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41 na trasie: szkoła – kryta pływalnia w Woli ul. Pszczyńska 9 – lodowisko w Oświęcimiu, ul. Chemików 4 – korty tenisowe w Oświęcimiu, ul. Jaracza lub hala sportowa w Brzeszczach ul. Ofiar Oświęcimia 49 – szkoła.

2) Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

a) Dowożenie uczniów wraz z opiekunem w miesiącu marcu i kwietniu: szkoła – kryta pływalnia w Woli ul. Pszczyńska 9 – lodowisko w Oświęcimiu, ul. Chemików 4 – hala sportowa w Brzeszczach ul. Ofiar Oświęcimia 49 – szkoła.
b) Dowożenie uczniów wraz z opiekunem w miesiącu maju i czerwcu: szkoła – kryta pływalnia w Woli ul. Pszczyńska 9 – lodowisko w Oświęcimiu, ul. Chemików 4 – korty tenisowe w Oświęcimiu, ul. Jaracza – szkoła.

Przewóz uczniów odbywać się będzie 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 6.50 do 16.30 zgodnie z harmonogramem – łącznie 74 dni (po wyłączeniu dni przerw w nauce).
Średnia dzienna ilość kursów – 14.
Średnia dzienna ilość km – 200.
Przewóz uczniów winien odbywać się co najmniej 1 autobusem mającym min. 57 miejsc siedzących.

2. Część II zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia w części II jest dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół Nr 1
w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41 na trasie: szkoła – kryta pływalnia w Kętach ul. Osiedle Nad Sołą 29 – lodowisko w Oświęcimiu, ul. Chemików 4 – korty tenisowe w Oświęcimiu, ul. Jaracza lub hala sportowa w Brzeszczach ul. Ofiar Oświęcimia 49 – szkoła.

2) Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

a) Dowożenie uczniów wraz z opiekunem w miesiącu marcu i kwietniu: szkoła – kryta pływalnia w Kętach ul. Osiedle Nad Sołą 29 – lodowisko w Oświęcimiu, ul. Chemików 4 – hala sportowa w Brzeszczach ul. Ofiar Oświęcimia 49 – szkoła.
b) Dowożenie uczniów wraz z opiekunem w miesiącu maju i czerwcu: szkoła – kryta pływalnia w Kętach ul. Osiedle Nad Sołą 29 – lodowisko w Oświęcimiu, ul. Chemików 4 – korty tenisowe w Oświęcimiu, ul. Jaracza – szkoła.

Przewóz uczniów odbywać się będzie 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.45 do 17.10 zgodnie z harmonogramem – łącznie 74 dni (po wyłączeniu dni przerw w nauce).
Średnia dzienna ilość kursów – 7.
Średnia dzienna ilość km – 100.
Przewóz uczniów winien odbywać się co najmniej 1 autobusem mającym min. 57 miejsc siedzących.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu 13229-2016

Specyfikacja IWZ- dowożenie na pływalnię 2016 r.

Formularz ofertowy i załączniki do SIWZ od 1 do 6

Formularz ofertowy i załączniki do SIWZ od 1 do 6 wersja edytowalna

Zał. nr 7 – Część I zamówienia marzec-kwiecień 2016

Zał. nr 8 – Część I zamówienia maj-czerwiec 2016

Zał. nr 9 – Część II zamówienia marzec-kwiecień 2016

Zał. nr 10 – Część II zamówienia maj-czerwiec 2016