Informacja o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania na: Dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2016”

Znak:ZSiP. 271.3.2016

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2016, zostało unieważnione  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, iż cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Załączniki:

Informacja o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania.

 

Przetarg nieograniczony: Dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2016.

Znak sprawy: ZSiPM.271.3.2016

Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2016.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

1. Część I zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia w części I jest dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41 na trasie: szkoła – kryta pływalnia w Woli ul. Pszczyńska 9 – lodowisko w Oświęcimiu, ul. Chemików 4 – korty tenisowe w Oświęcimiu, ul. Jaracza lub hala sportowa w Brzeszczach ul. Ofiar Oświęcimia 49 – szkoła.

Przewóz uczniów odbywać się będzie 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 6.50 do 16.30 zgodnie z harmonogramem – łącznie 94 dni (po wyłączeniu dni przerw w nauce).
Średnia dzienna ilość kursów – 14.
Średnia dzienna ilość km – 200.
Przewóz uczniów winien odbywać się co najmniej 1 autobusem mającym min. 57 miejsc siedzących.

2. Część II zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia w części II jest dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół Nr 1 w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41 na trasie: szkoła – kryta pływalnia w Kętach ul. Osiedle Nad Sołą 29 – lodowisko w Oświęcimiu, ul. Chemików 4 – korty tenisowe w Oświęcimiu, ul. Jaracza lub hala sportowa w Brzeszczach ul. Ofiar Oświęcimia 49 – szkoła.

Przewóz uczniów odbywać się będzie 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.45 do 17.10 zgodnie z harmonogramem – łącznie 94 dni (po wyłączeniu dni przerw w nauce).
Średnia dzienna ilość kursów – 7.
Średnia dzienna ilość km – 100.
Przewóz uczniów winien odbywać się co najmniej 1 autobusem mającym min. 57 miejsc siedzących.

3. Z uwagi na niemożność przewidzenia dokładnej liczby dzieci do przewozu przez cały okres realizacji zamówienia oraz zmiany organizacyjne pracy szkoły w trakcie roku szkolnego, oszacowana liczba dzieci i liczba kursów może ulec zmianie.
4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wszystkie inne prace i czynności niezbędne do jego należytego wykonania.

Wymagany termin wykonywania zamówienia:
– dla części I: od dnia 01.02.2016 r. do dnia 23.06.2016 r.
– dla części II: od dnia 01.02.2016 r. do dnia 23.06.2016 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 2963-2016

Specyfikacja IWZ- dowożenie na pływalnię i korty tenisowe w 2016 r.

Formularz ofertowy i załączniki do SIWZ od 1 do 6

Formularz ofertowy i załączniki do SIWZ od 1 do 6 wersja edytowalna

Zał. nr 7 – Harmonogram – Część I zamówienia luty-marzec-kwiecień 2016

Zał. nr 8 – Harmonogram –  Część I zamówienia maj-czerwiec 2016

Zał. nr 9 – Harmonogram – Część II zamówienia luty-marzec-kwiecień 2016

Zał. nr 10 – Harmonogram – Część II zamówienia maj-czerwiec 2016