Przetarg nieograniczony: Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2016

Znak sprawy: ZSiPM.271.11.2015

Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2016.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Część I zamówienia:

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych na trasie dom – szkoła – dom do:
1) Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Oświęcimiu, ul. Obozowa 39, obejmujący:
a) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania ul. Marchlewskiego ,
b) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania ul. Orłowskiego,
c) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania ul. Czarnieckiego,
d) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania ul. Budowlanych,
e) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania ul. Budowlanych,
f) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania przy ul. Pod Krukami,
g) dowóz dwójki dzieci z miejsca zamieszkania ul. Pod Krukami,
h) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania przy ul. Szpitalna,
i) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania przy ul. Zagrodowej,
j) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania ul. Zaborska,
k) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania ul. Zaborska,
l) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania ul. Smoluchowskiego,
m) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania ul. Sadowa,
n) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania ul. Zagrodowa, odwóz po zajęciach
na ul. Jagiełły.
2) Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym
w Oświęcimiu, ul. Kościelna 6, obejmujący:
a) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania ul. Piłsudskiego,
3) Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Oświęcimiu, ul. Śniadeckiego 26,
obejmujący:
a) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania ul. Orłowskiego,
4) Miejskiego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Oświęcimiu, ul. Wyzwolenia,
obejmujący:
a) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania ul. Pileckiego,
5) Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Oświęcimiu, ul. Broniewskiego 12, obejmujący:
a) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania ul. Pod Krukami.
Zajęcia w szkole odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach między 7.15 a 15.00.

Część II zamówienia:
Przewóz 1 dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego w Oświęcimiu ul. Polowiecka do Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kościelnej 6 oraz odwóz do miejsca zamieszkania.
Zajęcia w szkole odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach między 7.15 a 15.00.

Część III zamówienia:
Przewóz dziecka niepełnosprawnego (dziecko niedosłyszące, ur. 2008 r.), zamieszkałego w Oświęcimiu przy ul. Bema do Szkoły Podstawowej dla Dzieci Niesłyszących w Bielsku-Białej przy ul. Kamienickiej 11a oraz odwóz do miejsca zamieszkania.
Wykonawca winien zapewnić opiekę nad dzieckiem od momentu jego odebrania z miejsca zamieszkania, w trakcie trwania przejazdu do szkoły oraz zapewnić bezpieczny powrót do domu po zakończonych zajęciach. Wykonawca nie może powierzyć opieki nad dzieckiem innej osobie bez uzyskania zgody Zamawiającego.
Zajęcia w szkole odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach między 8.00 a 14.20.

3. Przewóz 19 dzieci w części I zamówienia, jednego dziecka w części II zamówienia oraz jednego dziecka w części III zamówienia odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych i innych dni dodatkowo wolnych od nauki w szkole – łącznie 190 dni.
4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wszystkie inne prace i czynności niezbędne do jego należytego wykonania.
5. Z uwagi na specyficzny charakter przedmiotu zamówienia (niemożność przewidzenia dokładnej liczby dzieci do przewozu przez cały okres realizacji zamówienia), Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby dzieci, harmonogramu oraz tras przejazdu w czasie trwania umowy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.

Oferta powinna być złożona w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, w sekretariacie, nie później niż dnia 09 grudnia 2015 r. do godz. 10.30

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 175883-2015. Pełna treść SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna poniżej.

ZAŁĄCZNIKI:

BZP Ogłoszenie o zamówieniu Nr ogłoszenia 175883-2015

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dowożenie dzieci niepełnosprawnych w 2016 r.

Formularz ofertowy i załączniki do SIWZ – przewóz dzieci niepełnosprawnych w 2016 r.

Formularz ofertowy i załączniki do SIWZ – przewóz dzieci niepełnosprawnych w 2016 r. – wersja edytowalna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Zakup książek do bibliotek szkolnych w Oświęcimiu w ramach Rządowego programu “Książki naszych marzeń”

Znak sprawy: ZSiPM.271.8.2015

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup książek do bibliotek szkolnych w Oświęcimiu w ramach Rządowego programu “Książki naszych marzeń”, została wybrana oferta Wykonawcy: MATRAS S.A. ul. Łopuszańska 38b, 02-232 Warszawa.

Załącznik:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty