Zarządzenie nr 0050.128.2015 PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2015 r.

Zarządzenie nr 0050.128.2015

PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2015r., poz.938), zarządzam:

§1.

Ustalam termin składania wniosków w sprawie przyznania w 2015 roku pomocy finansowej dla uczniów na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych — do dnia 8 września 2015 r.

§2.

Wykonanie zarządzenia zlecam dyrektorowi Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich oraz dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjów miejskich.

§3.

Zarządzenie zostanie podane do wiadomości mieszkańców miasta poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Zarządzenie dt. wyprawki szkolnej

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2015

Znak sprawy: ZSiPM.271.7.2015

Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2015

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

1. Część I zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia w części I jest dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41 na trasie: szkoła – kryta pływalnia w Woli ul. Pszczyńska 9 – lodowisko w Oświęcimiu, ul. Chemików 4 – korty tenisowe w Oświęcimiu, ul. Jaracza lub hala sportowa w Brzeszczach ul. Ofiar Oświęcimia 49 – szkoła.

2) Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

a) Dowożenie uczniów wraz z opiekunem w miesiącu wrześniu i październiku: szkoła – kryta pływalnia w Woli ul. Pszczyńska 9 – lodowisko w Oświęcimiu, ul. Chemików 4 – korty tenisowe w Oświęcimiu, ul. Jaracza – szkoła.
b) Dowożenie uczniów wraz z opiekunem w miesiącu listopadzie i grudniu: szkoła – kryta pływalnia w Woli ul. Pszczyńska 9 – lodowisko w Oświęcimiu, ul. Chemików 4 – hala sportowa w Brzeszczach ul. Ofiar Oświęcimia 49 – szkoła.

Przewóz uczniów odbywać się będzie 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 16.30 zgodnie z harmonogramem – łącznie 71 dni (po wyłączeniu dni przerw w nauce).
Średnia dzienna ilość kursów – 14.
Średnia dzienna ilość km – 200.
Przewóz uczniów winien odbywać się co najmniej 1 autobusem mającym min. 57 miejsc siedzących.

2. Część II zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia w części II jest dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół Nr 1
w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41 na trasie: szkoła – kryta pływalnia w Kętach ul. Osiedle Nad Sołą 29 – lodowisko w Oświęcimiu, ul. Chemików 4 – korty tenisowe w Oświęcimiu, ul. Jaracza lub hala sportowa w Brzeszczach ul. Ofiar Oświęcimia 49 – szkoła.

2) Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

a) Dowożenie uczniów wraz z opiekunem w miesiącu wrześniu i październiku: szkoła – kryta pływalnia w Kętach ul. Osiedle Nad Sołą 29 – lodowisko w Oświęcimiu, ul. Chemików 4 – korty tenisowe w Oświęcimiu, ul. Jaracza – szkoła.
b) Dowożenie uczniów wraz z opiekunem w miesiącu listopadzie i grudniu: szkoła – kryta pływalnia w Kętach ul. Osiedle Nad Sołą 29 – lodowisko w Oświęcimiu, ul. Chemików 4 – hala sportowa w Brzeszczach ul. Ofiar Oświęcimia 49 – szkoła.

Przewóz uczniów odbywać się będzie 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.20 do 17.10 zgodnie z harmonogramem – łącznie 71 dni (po wyłączeniu dni przerw w nauce).
Średnia dzienna ilość kursów – 7.
Średnia dzienna ilość km – 100.
Przewóz uczniów winien odbywać się co najmniej 1 autobusem mającym min. 57 miejsc siedzących.
3. Z uwagi na niemożność przewidzenia dokładnej liczby dzieci do przewozu przez cały okres realizacji zamówienia oraz zmiany organizacyjne pracy szkoły w trakcie roku szkolnego, oszacowana liczba dzieci
i liczba kursów może ulec zmianie.
4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wszystkie inne prace i czynności niezbędne do jego należytego wykonania.
5. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. Cenę ofertową należy podać oddzielnie dla każdej części zamówienia zgodnie z treścią formularza ofertowego. Zamawiający będzie porównywał i oceniał każdą część odrębnie.
6. W celach informacyjnych Zamawiający załącza wstępny harmonogram trasy i godzin przewozu uczniów, który może ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

Ofertę cenową należy złożyć w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, w sekretariacie, nie później niż dnia 28 sierpnia 2015 r. do godz. 1030.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 122249-2015. Pełna treść SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna poniżej.