Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Przebudowa tarasu w Miejskim Przedszkolu nr 15 w Oświęcimiu.

Znak: ZSiPM.271.6.2015

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000,00 Euro na przebudowę tarasu w Miejskim Przedszkolu nr 15 w Oświęcimiu.

1) Roboty rozbiórkowe: rozebranie nawierzchni tarasów z płytek chodnikowych betonowych 30×30 cm, rozebranie ścian fundamentowych, podkładów i podłoży, schodów betonowych, wywóz materiałów rozbiórkowych.
2) Demontaż balustrad.
3) Roboty ziemne, wykopy, załadowanie i odwóz nadmiaru ziemi.
4) Częściowe wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej i cieplnej ścian fundamentowych budynku.
5) Wykonanie ścianek pochylni i tarasów z betonu zbrojonego.
6) Ułożenie na tarasach nawierzchni z kostki bezpiecznej gr. 43 mm na warstwie podsypkowej
i drenażowej.
7) Ułożenie na pochylniach nawierzchni z kostki brukowej szarej gr. 6 cm na warstwie podsypkowej i drenażowej.
8) Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach tarasu i pochylni.

9) Montaż balustrad i poręczy ze stali nierdzewnej.
10) Ułożenie chodnika z płytek betonowych z demontażu na podsypce piaskowej.
11) Wykonanie innych robót i prac niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, w tym
m. innymi:
– ogrodzenie, oznakowanie oraz zabezpieczenie przyjętego placu budowy,
– sporządzenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót,
– ponoszenie kosztów składowania na wysypisku odpadów materiałów nieużytecznych pochodzących z rozbiórki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera zaproszenie do złożenia oferty cenowej, przedmiar robót, projekt wykonawczy załączone poniżej.

Ofertę cenową, zgodnie z załączonym do zaproszenia wzorem formularza ofertowego, można złożyć najpóźniej do dnia 07 lipca 2015 r.  w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12 a, w sekretariacie.

Zaproszenie do złożenia oferty – przebudowa tarasu

przedmiar robót – MPnr15

projekt wykonawczy

Drukuj