Odpowiedzi na zapytania w postępowaniu: Remont zaplecza kuchni w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu

Znak sprawy: ZSiPM.271.4.2015

Oświęcim, dnia 23.06.2015 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont zaplecza kuchni w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu“ przedkładam poniższe wyjaśnienie.

Pytanie:
1) Proszę o wprowadzenie do przedmiaru robót posadzki cementowej gr. 5-6 cm w ilości 68,10 m2.
Odpowiedź: Nie zachodzi konieczność wykonania dodatkowej warstwy posadzki cementowej.

Pytanie:
2) Proszę o wprowadzenie do przedmiaru robót zbrojenie posadzki siatką stalową w ilości 68,10 cm.
Odpowiedź: Nie zachodzi konieczność zbrojenia posadzki siatką stalową.

Pytanie:
3) Proszę o wprowadzenie do przedmiaru robót wykonanie instalacji elektrycznej do wentylatora.
4) Proszę o wprowadzenie do przedmiaru robót: montaż przycisku do wentylatora 1 szt.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji i wprowadził do przedmiaru robót dodatkowe pozycje.
poz.59. Demontaż lamp (do ponownego montażu) – 3 szt.
poz.60. Demontaż wyłączników – 2 szt.
poz.61. Wykonanie osobnego zasilania dla wentylatora i oświetlenia, przewodem wtynkowym
3×1,5mm – 20m., z wykuciem i zaprawieniem bruzd.
poz.62. Wymiana gniazdka wtykowego na gniazdko podwójne z uziemnieniem IP44 – 1 szt.
poz.63. Montaż lamp z demontażu – 3 szt.
poz.64. Założenie żarówek energooszczędnych ledowych 18 W – 3 szt.
poz.65. Montaż wyłączników IP44 (oświetlenie + wentylator) – 2 szt.
 

     Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Drukuj