PRZETARG NIEOGRANICZONY:Remont kanalizacji deszczowej, wykonanie drogi wewnętrznej na terenie Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu, ul. Olszewskiego 2a

Znak: ZSiPM.271.5.2015

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na remont kanalizacji deszczowej, wykonanie drogi wewnętrznej w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu.

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach tego zadania oraz sposób ich realizacji został określony w projekcie architektoniczno-budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót i obejmuje: 1) Ścinkę drzew wraz z karczowaniem szt. 8. 2) Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 60 m2., z płyt betonowych ażurowych (do ponownego ułożenia) 17,5 m2. 3) Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 220 m2. 4) Rozebranie obrzeży, ścieków z elementów betonowych. 5) Demontaż rurociągu z betonu żwirowego Dn 200 do 300 mm – 177 m. 6) Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych 8 kpl. 7) Roboty ziemne, wykopy liniowe, umocnienie pionowych ścian wykopów palami szalunkowymi. 8) Kanały z rur typu PCV (SN8) łączone na wcisk Fi 200 – 72 m. 9) Kanały z rur typu PCV (SN8) łączone na wcisk Fi 250 – 82 m. 10) Kanały z rur typu PCV (SN8) łączone na wcisk Fi 315 – 40 m. 11) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Fi 1000 mm – 8 pkl. 12) Studzienki ściekowe uliczne Fi 500 mm. z osadnikiem bez syfonu – 4 kpl. 13) Odtworzenie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych (z rozbiórki) 17,5 m2. 14) Jezdnia wykonana z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. (kostka szata) wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa i wzmocnieniem geowłukniną separująco-filtrującą 370 m2. 15) Wykonanie innych robót i prac niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, w tym m. innymi:- oznakowanie oraz zabezpieczenie przyjętego placu budowy, – nadzory specjalistyczne zarządców sieci, wynikające z uzgodnień, – inwentaryzacja geodezyjna bieżąca (roboty zanikowe) oraz geodezyjna powykonawcza, – sporządzenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót, – próby szczelności kanałów rurowych, ponoszenie kosztów składowania na wysypisku odpadów materiałów nieużytecznych pochodzących z rozbiórki..

Warunki udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia załączona poniżej.

Ofertę cenową należy złożyć najpóźniej w dniu 06.07.2015 r. do godz. 10:30 w sekretariacie Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia MG-2

Załączniki od 1 do 8 do SIWZ – wersja edytowalna

Załączniki od 1 do 8 do SIWZ

 Załącznik nr 9 – przedmiar robót, projekt, STWiOR

Drukuj