PRZETARG NIEOGRANICZONY: Remont zaplecza kuchni w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.271.4.2015

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na remont zaplecza kuchni w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu.

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach tego zadania oraz sposób ich realizacji został określony w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót i obejmuje m. in:
1) Wykucie bruzd, zamurowanie bruzd, częściowe odbicie i uzupełnienie tynków.
2) Rozbiórka ścianek działowych z cegły 10,4 m2.
3) Rozebranie posadzek cementowych 68 m2.
4) Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 40 m2.
5) Wykonanie izolacji podposadzkowej z folii polietylenowej gr. 0,4 mm – 68 m2.
6) Wykonanie posadzki z betonu wodoszczelnego B-20 gr. 10 cm – 68 m2.
7) Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokolikami – 52 m2.
8) Licowanie ścian płytkami ceramicznymi – 22,4 m2.
9) Malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych – 315 m2.
10) Wymiana drzwi wewnętrznych z ościeżnicą metalową – 2 szt.
11) Częściowa wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej.
10) Wymiana wpustu ściekowego podłogowego, wymiana umywalki fajansowej, baterii umywalkowej;
11) Montaż brodzika, baterii prysznicowej wentylatora ściennego kanałowego.
12) Wykonanie opaski chodnikowej z kostki brukowej – 12,4 m2., uzupełnienie folii kubełkowej.
13) Wykonanie innych robót i prac niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, w tym
m. innymi:
– oznakowanie oraz zabezpieczenie przyjętego placu budowy,
– sporządzenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót,
– próby szczelności rurociągów,
– ponoszenie kosztów składowania na wysypisku odpadów materiałów nieużytecznych pochodzących z rozbiórki.

Warunki udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia załączona poniżej.

Ofertę cenową należy złożyć najpóźniej w dniu 30.06.2015 r. do godz. 10:30 w sekretariacie Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – remont zaplecza kuchni

Załączniki od 1 do 7 do SIWZ – remont zaplecza kuchni

Załączniki od 1 do 7 do SIWZ – wersja edytowalna

Zał. nr 8 Przedmiary, projekt, STWiOR

Drukuj