Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Przebudowa tarasu w Miejskim Przedszkolu nr 15 w Oświęcimiu.

Znak: ZSiPM.271.6.2015

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000,00 Euro na przebudowę tarasu w Miejskim Przedszkolu nr 15 w Oświęcimiu.

1) Roboty rozbiórkowe: rozebranie nawierzchni tarasów z płytek chodnikowych betonowych 30×30 cm, rozebranie ścian fundamentowych, podkładów i podłoży, schodów betonowych, wywóz materiałów rozbiórkowych.
2) Demontaż balustrad.
3) Roboty ziemne, wykopy, załadowanie i odwóz nadmiaru ziemi.
4) Częściowe wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej i cieplnej ścian fundamentowych budynku.
5) Wykonanie ścianek pochylni i tarasów z betonu zbrojonego.
6) Ułożenie na tarasach nawierzchni z kostki bezpiecznej gr. 43 mm na warstwie podsypkowej
i drenażowej.
7) Ułożenie na pochylniach nawierzchni z kostki brukowej szarej gr. 6 cm na warstwie podsypkowej i drenażowej.
8) Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach tarasu i pochylni.

9) Montaż balustrad i poręczy ze stali nierdzewnej.
10) Ułożenie chodnika z płytek betonowych z demontażu na podsypce piaskowej.
11) Wykonanie innych robót i prac niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, w tym
m. innymi:
– ogrodzenie, oznakowanie oraz zabezpieczenie przyjętego placu budowy,
– sporządzenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót,
– ponoszenie kosztów składowania na wysypisku odpadów materiałów nieużytecznych pochodzących z rozbiórki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera zaproszenie do złożenia oferty cenowej, przedmiar robót, projekt wykonawczy załączone poniżej.

Ofertę cenową, zgodnie z załączonym do zaproszenia wzorem formularza ofertowego, można złożyć najpóźniej do dnia 07 lipca 2015 r.  w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12 a, w sekretariacie.

Zaproszenie do złożenia oferty – przebudowa tarasu

przedmiar robót – MPnr15

projekt wykonawczy

Odpowiedzi na zapytania w postępowaniu: Remont zaplecza kuchni w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu

Znak sprawy: ZSiPM.271.4.2015

Oświęcim, dnia 23.06.2015 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont zaplecza kuchni w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu“ przedkładam poniższe wyjaśnienie.

Pytanie:
1) Proszę o wprowadzenie do przedmiaru robót posadzki cementowej gr. 5-6 cm w ilości 68,10 m2.
Odpowiedź: Nie zachodzi konieczność wykonania dodatkowej warstwy posadzki cementowej.

Pytanie:
2) Proszę o wprowadzenie do przedmiaru robót zbrojenie posadzki siatką stalową w ilości 68,10 cm.
Odpowiedź: Nie zachodzi konieczność zbrojenia posadzki siatką stalową.

Pytanie:
3) Proszę o wprowadzenie do przedmiaru robót wykonanie instalacji elektrycznej do wentylatora.
4) Proszę o wprowadzenie do przedmiaru robót: montaż przycisku do wentylatora 1 szt.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji i wprowadził do przedmiaru robót dodatkowe pozycje.
poz.59. Demontaż lamp (do ponownego montażu) – 3 szt.
poz.60. Demontaż wyłączników – 2 szt.
poz.61. Wykonanie osobnego zasilania dla wentylatora i oświetlenia, przewodem wtynkowym
3×1,5mm – 20m., z wykuciem i zaprawieniem bruzd.
poz.62. Wymiana gniazdka wtykowego na gniazdko podwójne z uziemnieniem IP44 – 1 szt.
poz.63. Montaż lamp z demontażu – 3 szt.
poz.64. Założenie żarówek energooszczędnych ledowych 18 W – 3 szt.
poz.65. Montaż wyłączników IP44 (oświetlenie + wentylator) – 2 szt.
 

     Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

PRZETARG NIEOGRANICZONY:Remont kanalizacji deszczowej, wykonanie drogi wewnętrznej na terenie Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu, ul. Olszewskiego 2a

Znak: ZSiPM.271.5.2015

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na remont kanalizacji deszczowej, wykonanie drogi wewnętrznej w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu.

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach tego zadania oraz sposób ich realizacji został określony w projekcie architektoniczno-budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót i obejmuje: 1) Ścinkę drzew wraz z karczowaniem szt. 8. 2) Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 60 m2., z płyt betonowych ażurowych (do ponownego ułożenia) 17,5 m2. 3) Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 220 m2. 4) Rozebranie obrzeży, ścieków z elementów betonowych. 5) Demontaż rurociągu z betonu żwirowego Dn 200 do 300 mm – 177 m. 6) Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych 8 kpl. 7) Roboty ziemne, wykopy liniowe, umocnienie pionowych ścian wykopów palami szalunkowymi. 8) Kanały z rur typu PCV (SN8) łączone na wcisk Fi 200 – 72 m. 9) Kanały z rur typu PCV (SN8) łączone na wcisk Fi 250 – 82 m. 10) Kanały z rur typu PCV (SN8) łączone na wcisk Fi 315 – 40 m. 11) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Fi 1000 mm – 8 pkl. 12) Studzienki ściekowe uliczne Fi 500 mm. z osadnikiem bez syfonu – 4 kpl. 13) Odtworzenie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych (z rozbiórki) 17,5 m2. 14) Jezdnia wykonana z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. (kostka szata) wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa i wzmocnieniem geowłukniną separująco-filtrującą 370 m2. 15) Wykonanie innych robót i prac niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, w tym m. innymi:- oznakowanie oraz zabezpieczenie przyjętego placu budowy, – nadzory specjalistyczne zarządców sieci, wynikające z uzgodnień, – inwentaryzacja geodezyjna bieżąca (roboty zanikowe) oraz geodezyjna powykonawcza, – sporządzenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót, – próby szczelności kanałów rurowych, ponoszenie kosztów składowania na wysypisku odpadów materiałów nieużytecznych pochodzących z rozbiórki..

Warunki udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia załączona poniżej.

Ofertę cenową należy złożyć najpóźniej w dniu 06.07.2015 r. do godz. 10:30 w sekretariacie Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia MG-2

Załączniki od 1 do 8 do SIWZ – wersja edytowalna

Załączniki od 1 do 8 do SIWZ

 Załącznik nr 9 – przedmiar robót, projekt, STWiOR

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Remont zaplecza kuchni w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.271.4.2015

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na remont zaplecza kuchni w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu.

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach tego zadania oraz sposób ich realizacji został określony w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót i obejmuje m. in:
1) Wykucie bruzd, zamurowanie bruzd, częściowe odbicie i uzupełnienie tynków.
2) Rozbiórka ścianek działowych z cegły 10,4 m2.
3) Rozebranie posadzek cementowych 68 m2.
4) Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 40 m2.
5) Wykonanie izolacji podposadzkowej z folii polietylenowej gr. 0,4 mm – 68 m2.
6) Wykonanie posadzki z betonu wodoszczelnego B-20 gr. 10 cm – 68 m2.
7) Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokolikami – 52 m2.
8) Licowanie ścian płytkami ceramicznymi – 22,4 m2.
9) Malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych – 315 m2.
10) Wymiana drzwi wewnętrznych z ościeżnicą metalową – 2 szt.
11) Częściowa wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej.
10) Wymiana wpustu ściekowego podłogowego, wymiana umywalki fajansowej, baterii umywalkowej;
11) Montaż brodzika, baterii prysznicowej wentylatora ściennego kanałowego.
12) Wykonanie opaski chodnikowej z kostki brukowej – 12,4 m2., uzupełnienie folii kubełkowej.
13) Wykonanie innych robót i prac niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, w tym
m. innymi:
– oznakowanie oraz zabezpieczenie przyjętego placu budowy,
– sporządzenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót,
– próby szczelności rurociągów,
– ponoszenie kosztów składowania na wysypisku odpadów materiałów nieużytecznych pochodzących z rozbiórki.

Warunki udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia załączona poniżej.

Ofertę cenową należy złożyć najpóźniej w dniu 30.06.2015 r. do godz. 10:30 w sekretariacie Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – remont zaplecza kuchni

Załączniki od 1 do 7 do SIWZ – remont zaplecza kuchni

Załączniki od 1 do 7 do SIWZ – wersja edytowalna

Zał. nr 8 Przedmiary, projekt, STWiOR