Wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu: Modernizacja i automatyka układów regulacyjnych w budynkach szkolnych i przedszkolnych w Oświęcimiu

Znak sprawy: ZSiPM.271.1.2015

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku ze złożonymi wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację i automatykę układów regulacyjnych w budynkach szkolnych i przedszkolnych w Oświęcimiu“ Zamawiający przedkłada poniższe wyjaśnienia:

Pytanie nr 1:
W związku z wizją lokalną przeprowadzoną na obiekcie Szkoły Podstawowej Nr 1 proszę o wyjaśnienie n/w rozbieżności:
1. schemat technologiczny, zestawienia materiałów w projekcie w ogóle nie pokrywają się z rzeczywistością;
2. dobrane średnice armatury są o kilka dymensji mniejsze, schemat jest nieczytelny.

Odpowiedź:
1. Schemat technologiczny w pełni współgra z istniejącą infrastrukturą. Ujęte w przedmiarach urządzenia stanowią podstawę do budowy układu regulacyjnego wspomagającego pracę istniejącej instalacji.
2. Podane w przedmiarach średnice rurociągów oraz urządzeń są poprawne.

Pytanie Nr 2:
Na podstawie tej dokumentacji nie ma możliwości rzetelnie przygotować oferty i przeprowadzić modernizacji węzła. Prosimy o przedstawienie poprawnie przygotowanej dokumentacji (uzgodnionej z PEC) wraz z czytelnymi schematami technologicznymi dla każdego obiektu. Obecnie jedno rozwiązanie projektowe jest przyjęte dla wszystkich budynków, pomimo różnic w zapotrzebowaniu ciepła.

Odpowiedź:
Przedmiotem zamówienia nie jest modernizacja węzła, a wprowadzenie układu regulacyjnego optymalizującego jego pracę. Zapotrzebowanie mocy nie jest determinantą dla wielkości układu regulacyjnego. W cenie oferty należy uwzględnić urządzenia wykazane w przedmiarze.

Pytanie nr 3:
Proszę o udzielenie wyjaśnień czy brakujące pozycje w przedmiarach należy ująć w ofercie. W przedmiarach robót brak jest n/w pozycji występującej w specyfikacji materiałowej:

– zawór spawany Dn 15 PN40 szt. 2
– zawór kulowy Dn 40 szt. 2
– zawór zwrotny Dn 25 szt. 1
– zawór kulowy Dn 25 szt. 8
– filtr siatkowy Dn 25 szt. 2 (w przedmiarze jest tylko 1 szt.)
– na schemacie technologicznym jest 6 szt. czujników temperatury – brak czujnika zewnętrznego.

Odpowiedź:
Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie układu regulacyjnego. Przewidywany zakres prac i zastosowane materiały określa przedmiar robót.

Pytanie nr 4:
Proszę o udzielenie wyjaśnień dotyczących różnic pomiędzy zestawieniem materiałów a schematami automatyki.
– w zestawieniu materiałów jest 6 szt. czujników , na schemacie pokazane są 3 szt.
– w zestawieniu są 2 szt. zaworów trójdrogowych, na schemacie 1 szt. zaworu dwudrogowego
– brak na schemacie podłączenia pompy dozującej.

Odpowiedź:
Przedstawiony schemat zawiera tylko i wyłącznie ideę układu regulacyjnego. Połączenia pompy dozującej oraz zaworów regulacyjnych zawierają się w module układu regulacyjnego i nie mają nic wspólnego z istniejącym układem technologicznym. W cenie oferty należy uwzględnić urządzenia wykazane w przedmiarach.

Pytanie nr 5:
Czy roboty będą prowadzone w oparciu o pozwolenie na budowę czy zgłoszenie robót?

Odpowiedź:
Planowane przedsięwzięcie nie wymaga pozwolenia na budowę.

Pytanie nr 6:
Projekt został nazwany jako „Projekt technologiczny”. Ustawa Prawo budowlane nie przewiduje takiego nazewnictwa oraz trybu projektowania i wykonywania prac. Proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedź:
Obowiązujący system prawny przewiduje takie nazewnictwo (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozdział 1).

Pytanie nr 7:
Zamawiający w SIWZ wymaga zapewnienia kierownika budowy i kierownika robót. Kierownicy tacy są umocowani w ustawie Prawo budowlane i mogą jedynie nadzorować prace wykonywane w oparciu o projekty budowlane. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:
Ustawa Prawo budowlane w rozdziale 2, definiuje samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Równocześnie wyżej wymieniona ustawa nie zabrania osobie posiadającej uprawnienia w danej specjalności do pełnienia funkcji kierownika budowy przy realizacji zadania objętego niniejszym postępowaniem. Decyzja o konieczności zapewnienia przez Wykonawcę kierownika budowy i robót należy do Zamawiającego.

Pytanie nr 8:
Osoba „projektująca” nie posiada uprawnień budowlanych elektrycznych i sanitarnych wymaganych w ustawie Prawo budowlane. Proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedź:
Zgodnie z obowiązującym prawem, na osobę przygotowującą dokumentację dla zagadnień będących przedmiotem zamówienia, nie nakłada się wymagań co do posiadania wskazanych uprawnień (art. 30 ust. 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami).

Pytanie nr 9:
Na schemacie technologicznym wrysowano blokowo układ hydrauliczny „dozowania energii”, natomiast go nie zaprojektowano. Proszę o podanie nr identyfikacyjnego patentu rozwiązania lub rozrysowanie, jak należy wykonać prace układu dozowania energii. Ustawa Prawo budowlane oraz ustawa o zamówieniach publicznych nie przewiduje rozwiązań tzw. know-how.

Odpowiedź:
Udostępnione przedmiary robót oraz opis układu technologicznego są wystarczające do przygotowania oferty cenowej.

Pytanie nr 10:
Prosimy o wyjaśnienie pozycji kosztorysowych:
W kosztorysie jest zabudowa 16 szt. zaworów trójdrożnych (na całość), a tylko 8 pomp obiegowych c. o. Uważamy, że każdy zawór trójdrożny (obieg grzewczy) pracując w pełnej automatyce powinno być zabudowane 16 szt pomp c.o. Brak jest schematu technologicznego co powoduje brak możliwości weryfikacji zabudowanych urządzeń. Na stronie jest tylko jeden rysunek technologiczny, na którym jest brak rozrysowanych urządzeń przewidzianych do zabudowy.

Odpowiedź:
Przedstawione w przedmiarach ilości pomp jak i zaworów trójdrogowych są poprawne i należy uwzględnić je w wycenie. Układ nie realizuje funkcji zmieszania pompowego, tak więc nie występuje przyporządkowanie zaworu do pompy.

Pytanie nr 11:
W zestawieniu materiałów brak określenia producenta sterownika, typu sterownika i jego parametrów – proszę o okreslenia.

Odpowiedź:
Producentem przewidzianego regulatora microPLC doposażonego o mostek LAN  jest firma ALTEL. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Jednocześnie nadmieniam, iż w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przyjął wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym, zgodnie z rozdz. XIII Opis sposobu obliczenia ceny ust. 2 SIWZ: „Cena ofertowa winna obejmować wszystkie roboty i prace konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, o których mowa w SIWZ, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także ryzyko oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, jak również wynikające z projektów technologicznych, gdyż jako takie stanowią podstawę do sporządzenia oferty. Załączony przedmiar robót służy wyłącznie do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny, ma na celu jedynie ułatwienie wykonawcom wyliczenia ceny ryczałtowej za roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej (projektów technologicznych układu regulacyjnego) i pomiarów z natury“.

Drukuj