PRZETARG NIEOGRANICZONY: Dowóz uczniów wraz z opiekunem ze szkół podstawowych z terenu Miasta Oświęcim na pływalnię i korty tenisowe w 2017 r. – II półrocze

Znak: ZSiPM.271.5.2017

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Zespołu Szkół Nr 1 w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na Dowóz uczniów wraz z opiekunem ze szkół podstawowych z terenu Miasta Oświęcim na pływalnię i korty tenisowe w roku 2017 – II półrocze.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, załączona poniżej.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 23.08.2017 r. do godz. 10:30 w formie pisemnej, w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 567884

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Zał. nr 1 i 2 do Siwz

Zał. nr 1 i 2 do Siwz – wersja edytowalna

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Zakup książek do bibliotek szkolnych w Oświęcimiu w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Znak: ZSiPM.271.4.2017

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na Zakup książek do bibliotek szkolnych w Oświęcimiu w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, załączone poniżej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na jedną lub więcej części zamówienia).

Ofertę cenową, zgodnie z załączonym do Zaproszenia wzorem formularza ofertowego, można złożyć najpóźniej do dnia 09.08.2017 r. w formie pisemnej,
w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie, w kopercie z tytułem postępowania lub w formie elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@zsipm.eduoswiecim.pl (w formie skanu oryginalnego dokumentu z podpisem tradycyjnym upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy).

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup książek do bibliotek szkolnych w Oświęcimiu

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Wykaz książek – zał. od 2-4