PRZETARG NIEOGRANICZONY: Dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2016

Znak sprawy: ZSiPM.271.5.2016

Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2016.
Nomenklatura wg CPV: 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego, 60172000–4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

1. Część I zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia w części I jest dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41 na trasie: szkoła – kryta pływalnia w Woli ul. Pszczyńska 9 – lodowisko w Oświęcimiu, ul. Chemików 4 – korty tenisowe w Oświęcimiu, ul. Jaracza lub hala sportowa w Brzeszczach ul. Ofiar Oświęcimia 49 – szkoła.

2) Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

a) Dowożenie uczniów wraz z opiekunem w miesiącu marcu i kwietniu: szkoła – kryta pływalnia w Woli ul. Pszczyńska 9 – lodowisko w Oświęcimiu, ul. Chemików 4 – hala sportowa w Brzeszczach ul. Ofiar Oświęcimia 49 – szkoła.
b) Dowożenie uczniów wraz z opiekunem w miesiącu maju i czerwcu: szkoła – kryta pływalnia w Woli ul. Pszczyńska 9 – lodowisko w Oświęcimiu, ul. Chemików 4 – korty tenisowe w Oświęcimiu, ul. Jaracza – szkoła.

Przewóz uczniów odbywać się będzie 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 6.50 do 16.30 zgodnie z harmonogramem – łącznie 74 dni (po wyłączeniu dni przerw w nauce).
Średnia dzienna ilość kursów – 14.
Średnia dzienna ilość km – 200.
Przewóz uczniów winien odbywać się co najmniej 1 autobusem mającym min. 57 miejsc siedzących.

2. Część II zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia w części II jest dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół Nr 1
w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41 na trasie: szkoła – kryta pływalnia w Kętach ul. Osiedle Nad Sołą 29 – lodowisko w Oświęcimiu, ul. Chemików 4 – korty tenisowe w Oświęcimiu, ul. Jaracza lub hala sportowa w Brzeszczach ul. Ofiar Oświęcimia 49 – szkoła.

2) Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

a) Dowożenie uczniów wraz z opiekunem w miesiącu marcu i kwietniu: szkoła – kryta pływalnia w Kętach ul. Osiedle Nad Sołą 29 – lodowisko w Oświęcimiu, ul. Chemików 4 – hala sportowa w Brzeszczach ul. Ofiar Oświęcimia 49 – szkoła.
b) Dowożenie uczniów wraz z opiekunem w miesiącu maju i czerwcu: szkoła – kryta pływalnia w Kętach ul. Osiedle Nad Sołą 29 – lodowisko w Oświęcimiu, ul. Chemików 4 – korty tenisowe w Oświęcimiu, ul. Jaracza – szkoła.

Przewóz uczniów odbywać się będzie 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.45 do 17.10 zgodnie z harmonogramem – łącznie 74 dni (po wyłączeniu dni przerw w nauce).
Średnia dzienna ilość kursów – 7.
Średnia dzienna ilość km – 100.
Przewóz uczniów winien odbywać się co najmniej 1 autobusem mającym min. 57 miejsc siedzących.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu 13229-2016

Specyfikacja IWZ- dowożenie na pływalnię 2016 r.

Formularz ofertowy i załączniki do SIWZ od 1 do 6

Formularz ofertowy i załączniki do SIWZ od 1 do 6 wersja edytowalna

Zał. nr 7 – Część I zamówienia marzec-kwiecień 2016

Zał. nr 8 – Część I zamówienia maj-czerwiec 2016

Zał. nr 9 – Część II zamówienia marzec-kwiecień 2016

Zał. nr 10 – Część II zamówienia maj-czerwiec 2016

 

Informacja o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania na: Dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2016”

Znak:ZSiP. 271.3.2016

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2016, zostało unieważnione  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, iż cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Załączniki:

Informacja o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania.

 

Przetarg nieograniczony: Dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2016.

Znak sprawy: ZSiPM.271.3.2016

Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2016.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

1. Część I zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia w części I jest dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41 na trasie: szkoła – kryta pływalnia w Woli ul. Pszczyńska 9 – lodowisko w Oświęcimiu, ul. Chemików 4 – korty tenisowe w Oświęcimiu, ul. Jaracza lub hala sportowa w Brzeszczach ul. Ofiar Oświęcimia 49 – szkoła.

Przewóz uczniów odbywać się będzie 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 6.50 do 16.30 zgodnie z harmonogramem – łącznie 94 dni (po wyłączeniu dni przerw w nauce).
Średnia dzienna ilość kursów – 14.
Średnia dzienna ilość km – 200.
Przewóz uczniów winien odbywać się co najmniej 1 autobusem mającym min. 57 miejsc siedzących.

2. Część II zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia w części II jest dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół Nr 1 w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41 na trasie: szkoła – kryta pływalnia w Kętach ul. Osiedle Nad Sołą 29 – lodowisko w Oświęcimiu, ul. Chemików 4 – korty tenisowe w Oświęcimiu, ul. Jaracza lub hala sportowa w Brzeszczach ul. Ofiar Oświęcimia 49 – szkoła.

Przewóz uczniów odbywać się będzie 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.45 do 17.10 zgodnie z harmonogramem – łącznie 94 dni (po wyłączeniu dni przerw w nauce).
Średnia dzienna ilość kursów – 7.
Średnia dzienna ilość km – 100.
Przewóz uczniów winien odbywać się co najmniej 1 autobusem mającym min. 57 miejsc siedzących.

3. Z uwagi na niemożność przewidzenia dokładnej liczby dzieci do przewozu przez cały okres realizacji zamówienia oraz zmiany organizacyjne pracy szkoły w trakcie roku szkolnego, oszacowana liczba dzieci i liczba kursów może ulec zmianie.
4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wszystkie inne prace i czynności niezbędne do jego należytego wykonania.

Wymagany termin wykonywania zamówienia:
– dla części I: od dnia 01.02.2016 r. do dnia 23.06.2016 r.
– dla części II: od dnia 01.02.2016 r. do dnia 23.06.2016 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 2963-2016

Specyfikacja IWZ- dowożenie na pływalnię i korty tenisowe w 2016 r.

Formularz ofertowy i załączniki do SIWZ od 1 do 6

Formularz ofertowy i załączniki do SIWZ od 1 do 6 wersja edytowalna

Zał. nr 7 – Harmonogram – Część I zamówienia luty-marzec-kwiecień 2016

Zał. nr 8 – Harmonogram –  Część I zamówienia maj-czerwiec 2016

Zał. nr 9 – Harmonogram – Część II zamówienia luty-marzec-kwiecień 2016

Zał. nr 10 – Harmonogram – Część II zamówienia maj-czerwiec 2016

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego: Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2016.

Znak sprawy: ZSiPM.271.11.2015

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2016, wyłoniono najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

w części I zamówienia:

NZOZ „VANMED” Sp. j. W. Modzelewski, W. Sieprawski,  ul. Wysokie Brzegi 2, 32-600 Oświęcim

w części II zamówienia:

Józef Jędrocha, prowadzący działalność gospodarczą pn. Firma Transportowa „JUS-MAR”                                                                                            z siedzibą ul. Słoneczna 31, 34-116 Spytkowice

w części III zamówienia:

P.P.U.H. „MIRKO”  Mirosław Gajda, ul. Przemysłowa 10, 32-620 Brzeszcze

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony: Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2016

Znak sprawy: ZSiPM.271.11.2015

Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2016.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Część I zamówienia:

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych na trasie dom – szkoła – dom do:
1) Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Oświęcimiu, ul. Obozowa 39, obejmujący:
a) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania ul. Marchlewskiego ,
b) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania ul. Orłowskiego,
c) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania ul. Czarnieckiego,
d) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania ul. Budowlanych,
e) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania ul. Budowlanych,
f) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania przy ul. Pod Krukami,
g) dowóz dwójki dzieci z miejsca zamieszkania ul. Pod Krukami,
h) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania przy ul. Szpitalna,
i) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania przy ul. Zagrodowej,
j) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania ul. Zaborska,
k) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania ul. Zaborska,
l) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania ul. Smoluchowskiego,
m) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania ul. Sadowa,
n) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania ul. Zagrodowa, odwóz po zajęciach
na ul. Jagiełły.
2) Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym
w Oświęcimiu, ul. Kościelna 6, obejmujący:
a) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania ul. Piłsudskiego,
3) Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Oświęcimiu, ul. Śniadeckiego 26,
obejmujący:
a) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania ul. Orłowskiego,
4) Miejskiego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Oświęcimiu, ul. Wyzwolenia,
obejmujący:
a) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania ul. Pileckiego,
5) Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Oświęcimiu, ul. Broniewskiego 12, obejmujący:
a) dowóz jednego dziecka z miejsca zamieszkania ul. Pod Krukami.
Zajęcia w szkole odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach między 7.15 a 15.00.

Część II zamówienia:
Przewóz 1 dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego w Oświęcimiu ul. Polowiecka do Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kościelnej 6 oraz odwóz do miejsca zamieszkania.
Zajęcia w szkole odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach między 7.15 a 15.00.

Część III zamówienia:
Przewóz dziecka niepełnosprawnego (dziecko niedosłyszące, ur. 2008 r.), zamieszkałego w Oświęcimiu przy ul. Bema do Szkoły Podstawowej dla Dzieci Niesłyszących w Bielsku-Białej przy ul. Kamienickiej 11a oraz odwóz do miejsca zamieszkania.
Wykonawca winien zapewnić opiekę nad dzieckiem od momentu jego odebrania z miejsca zamieszkania, w trakcie trwania przejazdu do szkoły oraz zapewnić bezpieczny powrót do domu po zakończonych zajęciach. Wykonawca nie może powierzyć opieki nad dzieckiem innej osobie bez uzyskania zgody Zamawiającego.
Zajęcia w szkole odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach między 8.00 a 14.20.

3. Przewóz 19 dzieci w części I zamówienia, jednego dziecka w części II zamówienia oraz jednego dziecka w części III zamówienia odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych i innych dni dodatkowo wolnych od nauki w szkole – łącznie 190 dni.
4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wszystkie inne prace i czynności niezbędne do jego należytego wykonania.
5. Z uwagi na specyficzny charakter przedmiotu zamówienia (niemożność przewidzenia dokładnej liczby dzieci do przewozu przez cały okres realizacji zamówienia), Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby dzieci, harmonogramu oraz tras przejazdu w czasie trwania umowy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.

Oferta powinna być złożona w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, w sekretariacie, nie później niż dnia 09 grudnia 2015 r. do godz. 10.30

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 175883-2015. Pełna treść SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna poniżej.

ZAŁĄCZNIKI:

BZP Ogłoszenie o zamówieniu Nr ogłoszenia 175883-2015

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dowożenie dzieci niepełnosprawnych w 2016 r.

Formularz ofertowy i załączniki do SIWZ – przewóz dzieci niepełnosprawnych w 2016 r.

Formularz ofertowy i załączniki do SIWZ – przewóz dzieci niepełnosprawnych w 2016 r. – wersja edytowalna