Informacja o wyborze oferty na: „Modernizacja ogrodzenia Miejskiego Przedszkola nr 14 w Oświęcimiu”

Znak sprawy:ZSiPM.271.10.2016

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: modernizację ogrodzenia Miejskiego Przedszkola nr 14 w Oświęcimiu, prowadzone na podst. art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, zostało unieważnione.

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze oferty

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Modernizacja ogrodzenia Miejskiego Przedszkola nr 14 w Oświęcimiu.

Znak sprawy: ZSiPM.271.10.2016

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Podstawa prawna: do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8.
Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro.
1 Opis przedmiotu planowanego zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Modernizacja ogrodzenia Miejskiego Przedszkola nr 14 w Oświęcimiu, w ramach zadania inwestycyjnego pn.

„Modernizacja ogrodzenia – dokończenie realizacji MP-14”

2. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkcie 2, obejmuje w szczególności:

1) Roboty rozbiórkowe
– demontaż istniejącego ogrodzenia z przęseł stalowych, furtek i bramy wjazdowej,
– rozebranie cokołów betonowych do głębokości 30 cm od poziomu terenu,
– rozebranie częściowe chodników z płytek chodnikowych betonowych i kostki brukowej,
– wywóz gruzu rozbiórkowego na składowisko odpadów,
– złom z demontażu jest własnością inwestora, należy go złożyć na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie posesji.
2) Roboty budowlane montażowe:
– montaż ogrodzenia panelowego o całkowitej wysokości 1,73 m z elementów ocynkowanych pokrytych poliestrem z wykonaniem fundamentów, montażem słupków i cokołu prefabrykowanego– ilość 101 m.
– zbrojenie fundamentów bram i furtek,
– montaż bramy przesuwnej 1 szt. oraz furtek 2 szt. w systemie jak ogrodzenie,
– uzupełnienie rozebranych chodników z płytek chodnikowych betonowych i kostki brukowej (płytki i kostka brukowa z rozbiórki),
– wykonanie zabezpieczeń w miejscach kolizji ogrodzenia z sieciami uzbrojenia podziemnego,
– roboty zabezpieczające oraz inne prace niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

3) Wykonanie innych robót i prac niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, w tym m. innymi:

– oznakowanie oraz zabezpieczenie przyjętego placu budowy,
– nadzory specjalistyczne zarządców sieci wynikające z uzgodnień,
– sporządzenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót
– ponoszenie kosztów składowania na wysypisku odpadów, materiałów nieużytecznych pochodzących z rozbiórki.
Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 29.07.2016 r.
4. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę cenową można złożyć najpóźniej do dnia 30 maja 2016 r. do godz. 14,00 w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, w sekretariacie.

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – ogrodzenie MP-14 Oświęcim

Załącznik Nr 1 – wersja edytowalna

Przedmiar – Ośw-przedszkole 14-ogrodzenie

 opis techniczny – ogrodzenie- Przedszkole nr 14

SST Przedszkole nr 14-Oświęcim-Ogrodzenie

Rysunki Przedszkole nr 14

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na : modernizację ogrodzenia Miejskiego Przedszkola nr 7 w Oświęcimiu.

Znak: ZSiPM.9.2016

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: modernizację ogrodzenia Miejskiego Przedszkola nr 7 w Oświęcimiu, prowadzonego na podst. art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, wybrano ofertę Wykonawcy: MET-KAM Kamil Drożdż, ul. Jana Kazimierza 28, 34-360 Milówka.

Załącznik:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty MP-7

Odpowiedzi na zapytania – Modernizacja ogrodzenia Miejskiego Przedszkola nr 7 w Oświęcimiu

Znak sprawy: ZSiPM.9.2016

W związku ze złożonym zapytaniem o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na Modernizację ogrodzenia Miejskiego Przedszkola nr 7 w Oświęcimiu przedkładam poniższe wyjaśnienia:

ZAŁĄCZNIK:

Odpowiedź na zapytanie – ogrodzenie MP-7

Zaproszenie do złożenia oferty na: Modernizacja ogrodzenia Miejskiego Przedszkola nr 7 w Oświęcimiu.

Znak sprawy: ZSiPM.9.2016
Oświęcim, dnia 20.04.2016 r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Podstawa prawna: do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro.
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ogrodzenia Miejskiego Przedszkola nr 7 w Oświęcimiu.
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Roboty rozbiórkowe
– demontaż istniejącego ogrodzenia z przęseł stalowych, furtek i bram stalowych,
– rozebranie murowanych słupków ogrodzenia,
– rozebranie cokołów betonowych i cokołów kamiennych do głębokości 30 cm od poziomu terenu,
– rozebranie częściowe chodników z płytek chodnikowych betonowych i kostki brukowej,
– wywóz gruzu rozbiórkowego na składowisko odpadów,
– złom z demontażu jest własnością inwestora, należy go złożyć na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie posesji.
2) Roboty budowlane montażowe:
– montaż ogrodzenia panelowego o całkowitej wysokości 1,73 m z elementów ocynkowanych pokrytych poliestrem z wykonaniem fundamentów, montażem słupków i cokołu prefabrykowanego– ilość 227 m.
– zbrojenie fundamentów bram i furtek,
– montaż bram 2 szt. i furtek 3 szt.
– uzupełnienie rozebranych chodników z płytek chodnikowych betonowych i kostki brukowej (płytki i kostka brukowa z rozbiórki),
– wykonanie zabezpieczeń w miejscach kolizji ogrodzenia z sieciami uzbrojenia podziemnego,
– roboty zabezpieczające oraz inne prace niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonanie innych robót i prac niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, w tym m. innymi:

– oznakowanie oraz zabezpieczenie przyjętego placu budowy,
– nadzory specjalistyczne zarządców sieci wynikające z uzgodnień,
– sporządzenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót,
– ponoszenie kosztów składowania na wysypisku odpadów, materiałów nieużytecznych pochodzących z rozbiórki.
Termin realizacji usługi: od 02.06. 2016 r. do 27.07.2016 r.
3. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę cenową można złożyć najpóźniej do dnia 05 maja 2016 r. do godz. 14,00 w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, w sekretariacie.

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie do złożenia oferty – wykonanie ogrodzenia MP-7

Miejskie przedszkole nr 7 – opis techniczny

Przedmiary robót

RYSUNKI

UZGODNIENIA

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 1 – wersja edytowalna