Odpowiedzi na zapytania – Modernizacja ogrodzenia Miejskiego Przedszkola nr 7 w Oświęcimiu

Znak sprawy:ZSiPM.9.2016

W związku ze złożonym zapytaniem o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na Modernizację ogrodzenia Miejskiego Przedszkola nr 7 w Oświęcimiuprzedkładam poniższe wyjaśnienia:

ZAŁĄCZNIK:

Odpowiedź na zapytanie – ogrodzenie MP-7

Zaproszenie do złożenia oferty na: Modernizacja ogrodzenia Miejskiego Przedszkola nr 7 w Oświęcimiu.

Znak sprawy: ZSiPM.9.2016 

Oświęcim, dnia 20.04.2016 r.

                                Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Podstawa prawna: do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8.   Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ogrodzenia Miejskiego Przedszkola nr 7 w Oświęcimiu.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) Roboty rozbiórkowe

– demontaż istniejącego ogrodzenia z przęseł stalowych, furtek i bram stalowych,

– rozebranie murowanych słupków ogrodzenia,

– rozebranie cokołów betonowych i cokołów kamiennych do głębokości 30 cm od poziomu terenu,

– rozebranie częściowe chodników z płytek chodnikowych betonowych i kostki brukowej,

– wywóz gruzu rozbiórkowego na składowisko odpadów,

– złom z demontażu jest własnością inwestora, należy go złożyć na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie posesji.

2) Roboty budowlane montażowe:

– montaż ogrodzenia panelowego o całkowitej wysokości 1,73 m z elementów ocynkowanych pokrytych poliestrem z wykonaniem fundamentów, montażem słupków i cokołu prefabrykowanego– ilość 227 m.

– zbrojenie fundamentów bram i furtek,

– montaż bram 2 szt. i furtek 3 szt. w systemie jak ogrodzenie,

uzupełnienie rozebranych chodników z płytek chodnikowych betonowych i kostki brukowej (płytki i kostka brukowa z rozbiórki),

– wykonanie zabezpieczeń w miejscach kolizji ogrodzenia z sieciami uzbrojenia podziemnego,

– roboty zabezpieczające oraz inne prace niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

  1. Wykonanie innych robót i prac niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, w tym m. innymi:

– oznakowanie oraz zabezpieczenie przyjętego placu budowy,

– nadzory specjalistyczne zarządców sieci wynikające z uzgodnień,

– sporządzenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót

– ponoszenie kosztów składowania na wysypisku odpadów, materiałów nieużytecznych pochodzących z rozbiórki.

2. Termin realizacji usługi: od 02.06. 2016 r. do 27.07.2016 r.

3. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę cenową można złożyć najpóźniej do dnia 05 maja 2016 r. do godz. 14,00 w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, w sekretariacie.

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie do złożenia oferty – wykonanie ogrodzenia MP-7

Miejskie przedszkole nr 7 – opis techniczny

Przedmiary robót

RYSUNKI

UZGODNIENIA

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 1 – wersja edytowalna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2016.

Znak sprawy:ZSiPM.271.5.2016

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2016”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę Wykonawcy:
część I zamówienia: Firma Usług Transportowych S.C. Barbara i Wiesław Sporysz, ul. K. Jagiellończyka 5, 32-615 Grojec;
część II zamówienia: Firma Usług Transportowych S.C. Barbara i Wiesław Sporysz, ul. K. Jagiellończyka 5, 32-615 Grojec.

Wybrana w każdej z części oferta stanowi najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ustawy Pzp, nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Wybór oferty został dokonany na podstawie art. 91 ustawy Pzp.

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2016

Znak sprawy: ZSiPM.271.5.2016

Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2016.
Nomenklatura wg CPV: 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego, 60172000–4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

1. Część I zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia w części I jest dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41 na trasie: szkoła – kryta pływalnia w Woli ul. Pszczyńska 9 – lodowisko w Oświęcimiu, ul. Chemików 4 – korty tenisowe w Oświęcimiu, ul. Jaracza lub hala sportowa w Brzeszczach ul. Ofiar Oświęcimia 49 – szkoła.

2) Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

a) Dowożenie uczniów wraz z opiekunem w miesiącu marcu i kwietniu: szkoła – kryta pływalnia w Woli ul. Pszczyńska 9 – lodowisko w Oświęcimiu, ul. Chemików 4 – hala sportowa w Brzeszczach ul. Ofiar Oświęcimia 49 – szkoła.
b) Dowożenie uczniów wraz z opiekunem w miesiącu maju i czerwcu: szkoła – kryta pływalnia w Woli ul. Pszczyńska 9 – lodowisko w Oświęcimiu, ul. Chemików 4 – korty tenisowe w Oświęcimiu, ul. Jaracza – szkoła.

Przewóz uczniów odbywać się będzie 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 6.50 do 16.30 zgodnie z harmonogramem – łącznie 74 dni (po wyłączeniu dni przerw w nauce).
Średnia dzienna ilość kursów – 14.
Średnia dzienna ilość km – 200.
Przewóz uczniów winien odbywać się co najmniej 1 autobusem mającym min. 57 miejsc siedzących.

2. Część II zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia w części II jest dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół Nr 1
w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41 na trasie: szkoła – kryta pływalnia w Kętach ul. Osiedle Nad Sołą 29 – lodowisko w Oświęcimiu, ul. Chemików 4 – korty tenisowe w Oświęcimiu, ul. Jaracza lub hala sportowa w Brzeszczach ul. Ofiar Oświęcimia 49 – szkoła.

2) Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

a) Dowożenie uczniów wraz z opiekunem w miesiącu marcu i kwietniu: szkoła – kryta pływalnia w Kętach ul. Osiedle Nad Sołą 29 – lodowisko w Oświęcimiu, ul. Chemików 4 – hala sportowa w Brzeszczach ul. Ofiar Oświęcimia 49 – szkoła.
b) Dowożenie uczniów wraz z opiekunem w miesiącu maju i czerwcu: szkoła – kryta pływalnia w Kętach ul. Osiedle Nad Sołą 29 – lodowisko w Oświęcimiu, ul. Chemików 4 – korty tenisowe w Oświęcimiu, ul. Jaracza – szkoła.

Przewóz uczniów odbywać się będzie 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.45 do 17.10 zgodnie z harmonogramem – łącznie 74 dni (po wyłączeniu dni przerw w nauce).
Średnia dzienna ilość kursów – 7.
Średnia dzienna ilość km – 100.
Przewóz uczniów winien odbywać się co najmniej 1 autobusem mającym min. 57 miejsc siedzących.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu 13229-2016

Specyfikacja IWZ- dowożenie na pływalnię 2016 r.

Formularz ofertowy i załączniki do SIWZ od 1 do 6

Formularz ofertowy i załączniki do SIWZ od 1 do 6 wersja edytowalna

Zał. nr 7 – Część I zamówienia marzec-kwiecień 2016

Zał. nr 8 – Część I zamówienia maj-czerwiec 2016

Zał. nr 9 – Część II zamówienia marzec-kwiecień 2016

Zał. nr 10 – Część II zamówienia maj-czerwiec 2016

 

Informacja o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania na: Dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2016”

Znak:ZSiP. 271.3.2016

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2016, zostało unieważnione  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, iż cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Załączniki:

Informacja o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania.